CYIL vol. 11 (2020)

CYIL 11 (2020) THE WITHDRAWAL ACT OF 2018 AND THE EUROPEAN JUDICIAL AREA … THE WITHDRAWAL ACT OF 2018 AND THE EUROPEAN JUDICIAL AREA IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS

AFTER BREXIT Dimitris I. Liakopoulos

Abstract: The United Kingdom adopted the EU (Withdrawal) Act in 2018 which provides for the maintenance of the Union acquis in its internal legislation as an EU-retained law, a general principle. In the field of private international law and judicial cooperation in civil and commercial matters, the UK Ministry of Justice, using the powers that the Act has conferred on it, has adopted numerous regulations which revoke most of the European uniform rules now in force. This article provides an overview of the likely structure that, on the basis of the aforementioned measures, will take future relations between the United Kingdom and the EU in the field of private international law of the EU and in particular in the areas of jurisdiction and the recognition and enforcement of decisions, insolvency, family law, the law regulating contractual and non-contractual obligations and in other areas of the transnational legal relations of individuals and companies. Resumé: Parlament Spojeného království schválil v roce 2018 zákon o vystoupení z Evropské unie [European Union (Withdrawal) Act 2018], který stanoví jak zrušení zákona o Evropských společenstvích z roku 1972, tak obecnou zásadu zachování acquis Unie ve vnitřních právních předpisech Spojeného království. V oblasti mezinárodního práva soukromého a soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech přijalo Ministerstvo spravedlnosti Spojeného království (s využitím pravomocí, které mu zákon svěřil), řadu nařízení, která ruší většinu nyní platných společných evropských právních aktů a jednotných pravidel. Tento článek poskytuje přehled pravděpodobné struktury, která na základě výše uvedených opatření založí budoucí vztahy mezi Spojeným královstvím a EU v oblasti mezinárodního práva soukromého v rámci EU, zejména v oblastech jurisdikce a uznávání a výkonu rozhodnutí, insolvenčního řízení, rodinného práva, zákona upravujícího smluvní a mimosmluvní závazky a v dalších oblastech přeshraničních právních vztahů fyzických a právnických osob. Key words : withdrawal act, Brexit, European judicial area, civil and commercial cooperation About the Author : Dmitris I. Liakopoulos is Full Professor of European Union Law; Professor of International and European Criminal and Procedural Law and Professor of International law in various Universities in US and Europe. Attorney at Law a New York and Bruxelles (prof.d.liakopoulos.984@gmail.com). 1. Introduction The withdrawal of the United Kingdom from the European Union is destined to cause important repercussions also on the European judicial area and on judicial cooperation in civil and commercial matters 1 . During this long phase of approaching Brexit, the picture has become 1 As established by Protocol (No. 21) on the position of the United Kingdom and Ireland in relation to the area of freedom, security and justice annexed to the Lisbon Treaty and, previously, by the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland annexed to the Treaty of Amsterdam, each of these two states can notify the President of the Council in writing, within three months of the presentation of a proposal or initiative in the sector, that he wishes to participate in the adoption and application of one of the proposed measures. The

257

Made with FlippingBook flipbook maker