CYIL vol. 11 (2020)

CYIL 11 (2020)

WHITHER THE FUTURE OF INTERNATIONAL NUCLEAR LAW? …

WHITHER THE FUTURE OF INTERNATIONAL NUCLEAR LAW? A SURVEY IN LEGAL FUTURISM Jakub Handrlica

Abstract: What will be the future of international nuclear law? The existing scholarship on legal futurism argues that the future of law can be modelled, if analysing the long- term existing trends in the respective area. This article aims to apply this thesis vis-á-vis the special (sub)discipline of International Public Law, governing peaceful uses of nuclear energy. It argues that future developments of international nuclear law will mainly occur through new regional or bilateral agreements, or by adopting new instruments of soft law. Further, the article claims that one can more probably await the use of flexible mechanisms in existing international agreements that adopt new agreements in this field. Finally, the article will identify determinants that limit to a certain extent any predictions of further developments in this field. Resumé: Jaká bude budoucnost mezinárodního jaderného práva? Existující literatura, vě- nující se právnímu futurismu dovozuje, že budoucnost práva lze modelovat na základě exis- tujících dlouhodobých trendů ve vývoji jednotlivých právních odvětví. Příspěvek si dává za cíl aplikovat tuto tezi na specifickou (sub)disciplínu mezinárodního práva, která upravuje mírové využívání jaderné energie. Tento příspěvek prezentuje předpoklad, že další vývoj v diskutované oblasti bude realizován zejména prostřednictvím přijímání nových instru- mentů na regionálním, resp. bilaterálním půdorysu, resp. instrumentů soft law. Dále lze předpokládat, že další rozvoj mezinárodního jaderného práva bude realizován spíše pro- střednictvím flexibilních mechanismů, zakotvených v již existujících úmluvách, než pro- střednictvím přijímání nových multilaterálních instrumentů. Příspěvek také identifikuje determinanty, které do značné míry limitují jakékoliv prognózy, týkající se vývoje meziná- rodního jaderného práva v budoucnu. Key words: international nuclear law; legal futurism; universalism; regionalism; hard law; soft law; flexible mechanisms About the Author: Associate Professor Jakub Handrlica, Ph.D. teaches at the Faculty of Law, Charles University in Prague. In his research, he deals in particular with nuclear and energy law, law of new technologies and legal futurism – he authored a monograph on nuclear law (2012) and on law of the future nuclear technologies (2019). Email: jakub. handrlica@prf.cuni.cz. 1. Introduction 1 What will be the future of law? Legal academics have dealt with this issue over the last decade, developing a peculiar branch of scholarship described as legal futurism. According to existing scholarship, the profound study of long-term tendencies in law are necessary for 1 This is a written and much expanded version of my speech on “The Futures of Nuclear Law”, delivered at the “Energy Transitions” Conference, organised by the Centre for Climate Change, Energy and Environmental Law, University of Eastern Finland, Joensuu in February 2020.

343

Made with FlippingBook flipbook maker