CYIL vol. 11 (2020)

VICTORIA V. ROMANOVA CYIL 11 (2020) ON THE CURRENT TRENDS OF INTERNATIONAL TREATIES IN THE FIELD OF NUCLEAR LAW WITH THE PARTICIPATION OF RUSSIAN FEDERATION Victoria V. Romanova Abstract: International treaties are the most important source of energy law in general, and nuclear law as one of the most developed institutions of energy law in particular. International treaties are a key tool for ensuring the functional international energy law order. Nuclear law uses all the types of international treaties: international, intergovernmental, interagency. At scientific and practical events, representatives of the scientific, expert community, and nuclear industry companies repeatedly emphasized the benefit of intergovernmental treaties for implementing different areas and forms of cooperation in the field of nuclear energy use. In 2017 alone, the participation of the Russian Federation has led to conclusion of 11 intergovernmental and 16 interagency treaties. The purpose of this research is to consider current trends of international regulatory cooperation in the field of nuclear energy use, to analyze the developments of international legal regulation, especially at the intergovernmental in inter-agency levels, including the implementation of international commercial projects. The primary task of the international energy law order is the energy security of people’s lives and activities, as conditioned not only by the improbability of life and work without energy resources, but also by potential adverse consequences in their extraction, production, processing, transportation, storage, which may have transboundary impact. The further development of international regulation in the field of the nuclear energy use requires to conduct joint comparative legal research on nuclear law, hold international scientific and practical events for the exchange of views, discuss the results of research in progress, including in the international scientific publications, collections, actively develop the nuclear law school at the national and international levels. Resumé: Mezinárodní smlouvy jsou nejdůležitějším zdrojem energetického práva obecně a zvláště jaderného práva jedné z nejrozvinutějších oblastí energetického práva. Mezinárodní smlouvy jsou klíčovým nástrojem pro zajištění funkčního mezinárodního energetického právního řádu. Jaderné právo využívá všechny typy mezinárodních smluv: mezinárodní, mezivládní, meziresortní. Jen v roce 2017 Ruská federace uzavřela 11 mezivládních a 16 rezortních smluv. Účelem této studie je posoudit současné trendy mezinárodní spolupráce v oblasti využívání jaderné energie, analyzovat vývoj mezinárodní právní regulace, zejmé- na na mezivládní úrovni (mezi agenturami), včetně realizace mezinárodních komerčních projektů. Další vývoj mezinárodní regulace v oblasti využívání jaderné energie vyžaduje provedení společného srovnávacího právního výzkumu v oblasti jaderného práva, pořádání mezinárodních vědeckých konferencí, jakož i jednání zástupců praxe za účelem výměny názorů, diskuse o výsledcích výzkumu, včetně mezinárodního, a dále publikační aktivita, sbírky, aktivní rozvoj právnického vzdělávání v oboru jaderného práva, a to na národní i mezinárodní úrovni. Key words : energy law; nuclear law; energy law order; international treaties About the Author : Dr. Victoria V. Romanova is the Head of Energy Law department of Moscow State Law University. Editor-in-chief of International Scientific and Practical

370

Made with FlippingBook flipbook maker