CYIL vol. 11 (2020)

HALIL RAHMAN BASARAN

CYIL 11 (2020)

SOVEREIGN WEALTH FUND Halil Rahman Basaran

Abstract: Sovereign wealth funds (SWFs) have proliferated in recent years and have become significant actors in international finance, investment and trade. However, the SWF is a matter for national law, not international law. This is a reflection of the principle of national sovereignty. Rather than public international law, national law regulates and supervises SWFs. The politicization of SWFs becomes all the more conspicuous due to the lethargy of public international law in the field. Therefore, every state is free to treat foreign SWFs as it sees fit. States are not obliged to treat foreign SWFs in the same manner. The only serious international legal initiative to regulate SWFs to date, the Santiago Principles, merely recommend some self-disciplinary measures for SWFs and the countries that have SWFs. They have still not transformed into binding public international law. Resumé: Suverénní, tj. státem vlastněné investiční fondy (SWF) se v posledních letech vel- mi rozšířily a staly se významnými aktéry v oblasti mezinárodních financí, investic a obcho- du. SWF jsou však předmětem regulací vnitrostátního práva, nikoli práva mezinárodního. Vyplývá to z uznání zásady státní suverenity. Spíše než mezinárodní právo veřejné proto upravuje a dohlíží na státní investiční fondy vnitrostátní právo. Důsledkem těchto tendencí je pak politizace státních investičních fondů, která se vzhledem k “letargii” mezinárodního práva veřejného v této oblasti jeví ještě výrazněji. V důsledku toho pak může každý stát nakládat se zahraničními SWF, jak uzná za vhodné. Státy ale nejsou povinny zacházet se zahraničními SWF stejným způsobem. Dosud jedinou seriózní mezinárodní právní iniciati- vou k regulaci státních investičních fondů jsou Santiagské zásady, které však mají pouze do- poručující povahu, pokud jde o disciplinární opatření pro SWF a státy, které SWF vlastní. Dosud však stále chybí právně závazná regulace v oblasti mezinárodního práva veřejného. Key words: sovereign wealth fund, state capitalism, public law, public international law, Santiago Principles, national sovereignty About the Author: Halil Rahman Basaran is Professor of International Law, Faculty of Law, Istanbul Sabahattin Zaim University. Obtained Bachelor of Law from Galatasaray University (Turkey) (2001), Master of Law in European Union Law (LL.M.) from College of Europe (Belgium) (2003), Master of Law (LL.M.) from the London School of Economics and Political Science (UK) (2006), and a Doctor of Philosophy (Ph.D) from the University of Vienna (Austria) (2010).

448

Made with FlippingBook flipbook maker