CYIL vol. 11 (2020)

CYIL 11 (2020) RESPONSIBILITY OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS UNDER THE DRAFT … RESPONSIBILITY OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS UNDER THE DRAFT INTERNATIONAL TREATY ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN GENERAL AND IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE Monika Feigerlová Abstract: In recent years there has been an intensive debate about business involvement in human rights abuses and transnational corporations that have been named as being largely responsible for causing world’s emissions and environmental degradation. With this backdrop, several countries, with Ecuador and South Africa at the forefront, requested the United Nations Human Rights Council to establish an intergovernmental working group with a mandate to prepare a draft legally binding instrument on business and human rights. Such treaty is expected to bring enhanced protection of human rights in the context of business activities and, prospectively, to articulate obligations for businesses with a transnational character. This article explores the main principles of the proposed draft treaty and the draft’s reflection on climate protection. Resumé: Negativní dopad podnikání nadnárodních korporací na lidská práva byl v po- slední době předmětem mnoha diskusí. Na transnacionální společnosti je rovněž nahlíženo jako na hlavní původce světových emisí skleníkových plynů a na jako nemalé přispěvatele na degradaci životního prostředí. Na pozadí těchto úvah delegace Ekvádoru s podporou Jihoafrické republiky předložila v Radě OSN pro lidská práva návrh rezoluce na vytvoře- ní mezivládní pracovní skupiny s cílem připravit právně závazný mezinárodní instrument upravující oblast byznysu a lidských práv. Navrhovaný instrument by měl dle jeho auto- rů zajistit dodržování lidských práv nadnárodními korporacemi a dalšími podniky. Tento příspěvek pojednává o hlavních principech návrhu závazné smlouvy o byznysu a lidských právech s dílčí reflexí na zohlednění požadavků ochrany klimatu. Key words : Business and Human Rights; Zero Draft; Draft Treaty on Business and Human Rights; Transnational Corporations; Corporate Liability; Climate Protection About the Author : JUDr. Monika Feigerlová, LL.M., PhD. , Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic (monika.feigerlova@ilaw.cas. cz), Attorney-at-Law. The research for this article has been supported/subsidized within the Lumina quaeruntur award of the Czech Academy of Sciences for the project „Climate law“ conducted at the Institute of State and Law. 1. Introduction A first draft treaty with a rather cumbersome name “ Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises ” was released in July 2018 (Zero Draft) 1 and its amended

1 Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises, Zero Draft 16. 7. 2018. Available at: . Visited on 1 June 2020.

475

Made with FlippingBook flipbook maker