CYIL vol. 11 (2020)

CYIL 11 (2020) THE BUSINESS ENTITIES FROM THE PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN CONVENTION… BUSINESS ENTITIES FROM THE PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS Alla Tymofeyeva Abstract: The 70th anniversary of the European Convention on Human Rights (ECHR) is a great opportunity for Europe and also for the world to celebrate the gift of this milestone document, which inspired and influenced all the other existing regional human rights mechanisms. The opening sentence of the ECHR’s Preamble refers to the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) thereby affirming the enduring human rights standards and principles that it helped establish and an ever present reminder of the need to consider this soft law instrument. It is not a surprise as these two documents are closely connected and have a lot of common. However, each of them provides human rights protection in a different way. Today, one of the most significant changes in the human rights debate is the increased recognition of the link between business and human rights. Many of the principles enshrined in the ECHR and the UDHR involve the creation of a stable and rule-based society, which is essential for the smooth functioning of business. At the same time, given the ideas expressed in the Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), business enterprises should also respect human rights. This means they should refrain from violating human rights and are under an obligation to address any adverse human rights impacts that they are involved with. In view of thereof, this paper will focus on the following three points. First, it will examine the position of business entities in the practice of the European Court of Human Rights (ECtHR). Second, the author will elaborate on the legal standing of businesses from the perspective of the UDHR. Finally, a comparison of the position of businesses under both human rights documents will be accomplished. A summary of the main research results will be provided in the Conclusions. Resumé: Sedmdesáté výročí Evropské úmluvě o lidských právech („EÚLP“) je unikátní příležitostí nejen pro Evropu, ale i pro celý svět oslavit dar tohoto významného dokumentu, který povzbudil a ovlivnil zřízení všech ostatních regionálních lidskoprávních mechanismů. Úvodní věta preambule EÚLP odkazuje na Všeobecnou deklaraci lidských práv („VDLP“), čímž potvrzuje trvalé hodnoty a zásady lidských práv, které poslední napomohla vytvořit, zdůrazňuje nezbytnost přihlížet k tomuto významnému nástroji soft law . Není proto pře- kvapivé, že tyto dva dokumenty jsou úzce propojené a mají mnoho společného. Zároveň však zajišťují ochranu lidských práv odlišným způsobem. Jednou z nejvýznamnějších změn v současné diskusi o lidských právech je uznání vztahu mezi byznysem a lidskými právy. Mnohé zásady zakotvené ve EÚLP a VDLP zahrnují vytvoření stabilní společnosti založené na pravidlech, která jsou nezbytná pro hladké fungování podnikání. Myšlenky vyjádřené v Obecných principech OSN pro byznys a lidská práva ( UN Guiding Principles on Business and Human Rights ) potvrzují trend, že obchodní korporace mají také povinnost respektovat lidská práva. To znamená, že by se měly zdržet porušování lidských práv, a dokonce se také zabývat negativními dopady na lidská práva u činností, na nichž se podílejí. S ohledem na výše zmíněné, bude tento příspěvek zaměřen na následující tři body. Zaprvé bude po-

59

Made with FlippingBook flipbook maker