CYIL vol. 12 (2021)

jan ondřej CYIL 12 (2021) State responsibility and the acts of non-state actors (the problem of attribution) Jan Ondřej Abstract: The rules on state responsibility for internationally illegal conduct are based on customary norms. These rules are codified in Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts of 2001. This paper is focused on issues of state responsibility in relation to the behaviour of non-state actors. From the point of view of the state’s responsibility for internationally illegal behaviour, the state is only internationally responsible for its own behaviour, i.e., the behaviour of its bodies. Especially problematic from the point of view of the attribution of the state is the situation when there are attacks of terrorists or armed gangs from the territory of the state on the territory of a foreign state. In this context, the question also arises of the application of the doctrine of the reluctance or inability of the host state to prevent such attacks. In other cases, where the state is willing but unable to prevent such an infringement, because it is unable to control its territory (it does not effectively control it), it is not internationally responsible for such a failure. However, even in cases where the behaviour of non-state actors cannot be attributable to the host state, the state concerned may not tolerate the behaviour of terrorists, various armed gangs – non-state actors and may exercise its right to self-defence. Resumé: Pravidla odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování jsou založena na obyčejovém mezinárodním právu. Tato pravidla jsou kodifikována v článcích o odpo- vědnosti států za mezinárodně protiprávní chování z roku 2001. Tento příspěvek je věnován otázkám přičitatelnosti států za chování nestátních aktérů. Z hlediska odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní chování, je stát mezinárodně odpovědný za své vlastní chová- ní, tj. chování vlastních orgánů. Obzvláště problematická je z hlediska odpovědnosti státu otázka přičitatelnosti státu za útoky nestátních aktérů (teroristů, ozbrojených skupin) z jeho území na území cizích států. V této souvislosti vzniká otázka aplikace doktríny o neocho- tě nebo neschopnosti hostitelského státu zabránit takovým útokům. V jiných případech, když je stát ochotný, ale neschopný zabránit takovým protiprávním aktům protože efek- tivně neovládá své vlastní území, není mezinárodně odpovědný za takové selhání. Avšak i v případech, kdy chování nestátních aktérů není přičitatelné hostitelskému státu, nemůže stát dotčený chováním nestátních aktérů tolerovat chování teroristů, různých ozbrojených skupin a může vykonat své právo sebeobrany. Key words: state responsibility (for internationally wrongful acts), the behaviour attributable to the state non-state actors, unable, unwilling doctrine About the Author : Prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., is Professor of International Law at the Charles University Law School in Prague and at AMBIS University. Mr. Ondřej is the author of a textbook on International Public, Private and Trade Law (2014) and of many publications on international spaces (space law, law of the sea, Antarctica), e.g. the publication The Law of International Spaces (2004), disarmament and international security, e.g. the publication Disarmament – Means of Ensuring the International Security (2008). He also co-authored a publication International Humanitarian Law (2010).

22

Made with FlippingBook - Online catalogs