CYIL vol. 12 (2021)

CYIL 12 (2021) THE PANDEMIC AND THE LAW: CHALLENGES OF COVID-19 TO THE ETHICAL … THE PANDEMIC AND THE LAW: CHALLENGES OF COVID-19 TO THE ETHICAL AND LEGAL PARADIGM OF HEALTH CARE Martin Šolc 1 Abstract: Since the Covid-19 pandemic started in early 2020, countries across all the continents have faced a dilemma between the protection of several conflicting fundamental rights guaranteed by international law. On the one hand, the life and health of people have been seriously endangered by the new virus. On the other hand, many epidemiological measures have interfered with some other fundamental rights. Therefore, careful balancing has been necessary to find proportionality between the protection of competing rights. Nevertheless, the proportionality of interferences with human rights is arguably dependent on the epidemiological situation in each country, i.e., on the nature and intensity of threat to human life and health. This might bring us to a broader question of what ethical theories provide the basis for containment measures and whether the contemporary ethical paradigm has passed the test of the current crisis. The paper analyses the possible changes in the role of utilitarianism as one of the leading theories in medical ethics during the pandemic. Furthermore, it asks whether it is reasonable to strive for the generally valid set of legal and ethical rules applicable regardless of the wider circumstances. Resumé: Od začátku pandemie covidu-19 v prvních měsících roku 2020 čelily země napříč kontinenty dilematu ochrany některých vzájemně si konkurujících základních práv zaru- čených mezinárodním právem. Na jedné straně jsou život a zdraví lidí vážně ohroženy no- vým virem. Na straně druhé mnohá protiepidemická opatření zasahují do některých jiných základních práv. Opatrné poměřování je proto nezbytné pro nalézání proporcionality mezi ochranou uvedených subjektivních práv. Proporcionalita jednotlivých zásahů nicméně zřej- mě závisí na epidemiologické situaci v každé zemi, tj. na povaze a intenzitě ohrožení lidské- ho života a zdraví. To nás může přivádět k širší otázce, které etické teorie představují základ pro protiepidemická opatření a zda současné etické paradigma obstálo v testu aktuální kri- ze. Tento článek analyzuje potenciální změny v roli utilitarismu jako jedné z nejdůležitějších teorií lékařské etiky v průběhu pandemie. Ptá se rovněž, zda je rozumné usilovat o obecně platnou soustavu právních a etických norem použitelných bez ohledu na širší okolnosti. Key words: Covid-19, medical law, health law, medical ethics, utilitarianism, epidemiological measures On the author: JUDr. Mgr. Martin Šolc is a Ph.D. student at the Department of Civil Law and a researcher at the Centre for Medical Law at the Faculty of Law, Charles University. He specializes in medical law and ethics with an emphasis on medical research. solcma@ prf.cuni.cz.

1 This paper was written with the support of the Charles University UNCE/HUM/011 “Human Rights Research Centre”.

371

Made with FlippingBook - Online catalogs