CYIL vol. 12 (2021)

milan beránek

CYIL 12 (2021)

d) Police cooperation and others AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE SYRIAN ARAB REPUBLIC ON SOCIAL SECURITY, SIGNED IN PRAGUE ON 25 MARCH 2010 Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 25. BŘEZNA 2010 Consent to ratification: - Chamber of Deputies: 9 December 2010 - Senate: 9 December 2010 Ratified on 13 December 2019 and published under No. 20/2020 Coll.of Int’l Treaties (5 Juni 2020). Entered into force on 1 June 2020. AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERN - MENT OF MONGOLIA, SIGNED IN ULÁNBÁTAR ON 25 MAY 2017 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách, podepsa- ná v Ulánbátaru 25. KVĚTNA 2017 Consent to ratification: - Chamber of Deputies: 18 April 2019 - Senate: 17 May 2018 Ratified on 28 November 2019 and published under No. 10/2020 Coll.of Int’l Treaties (21 February 2020). Entered into force on 21 February 2020. 2) Multilateral treaties COUNCIL OF EUROPE CONVENTION No. 195. ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND BIOMEDICINE, CONCERNING BIOMEDICAL RESEARCH (STRASBOURG, 25 jANUARY 2005) ÚMLUVA RADY EVROPY č. 195. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicí- ně související s biomedicínským výzkumem (Štrasburk, 25. ledna 2005) Consent to ratification: - Chamber of Deputies: 28 November 2019 - Senate: 17 October 2018 Ratified on 21 February 2020 and published under No. 30/2020 Coll.of Int’l Treaties (14 August 2020). Entered into force on 1 September 2020. MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING, signed in Paris ON 7 JUNE 2017 Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového zákla- du a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, podepsaná v Paříži 7. června 2017 Consent to ratification: - Chamber of Deputies: 28 November 2019 - Senate: 20 December 2018 Ratified on 13 February 2020 and published under No. 32/2020 Coll.of Int’l Treaties (14 August 2020). En- tered into force on 13 May 2020. AMENDMENTS TO APPENDICES I AND II OF THE CONVENTION ON THE CONSERVATION OF MIGRATORY SPECIES OF WILD ANIMALS, ADOPTED IN MANILA ON 28 OCTOBER 2017 Změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijaté v Manile dne 28. října 2017 Consent to ratification: - Chamber of Deputies: 28 November 2019 - Senate: 18 October 2018 Ratified on 5 February 2020 and published under No. 23/2020 Coll.of Int’l Treaties (1 July 2020). Entered into force on 7 June 2020.

440

Made with FlippingBook - Online catalogs