CYIL vol. 12 (2021)

CYIL 12 (2021) THE MECHANISM OF THE PROTECTION OF RACIAL, NATIONAL, AND RELIGIOUS… The Mechanism of the protection of racial, national, and religious minorities within the League of Nations from the perspective of Czechoslovakia Jan Kuklík Abstract: The study deals with the protection of racial, national, and religious minorities within the League of Nations in interwar period from the perspective of Czechoslovak diplomacy. Paris Peace Conference concluded series of agreements and created a new system of international legal and political arrangements in Europe, including the system of protection of national, racial and religious minorities in newly established states, like Poland, Czechoslovakia, Yugoslavia or Romania. The significant context of international debates in Paris comprised worries that minorities, such as German or Hungarian, might become a pretext for armed conflicts. The Minorities obligations for Czechoslovakia were based upon the so called Minority protection treaty with Poland (June 1919) and related to the completion of a Peace Treaty with Austria. It set the obligations especially for national (language) minorities and dealt with the question of state citizenship, language rights, education and civic rights. Special provisions covered also the autonomy for Sub-Carpathian Ruthenia. The study deals with the gradual development of the system of individual petitions within the Secretariat General, Minority Committee of Three and Council of the League of Nations using mainly the archive materials of the League of Nations and Czechoslovak Ministry of Foreign Affaires. Resumé: Studie se zabývá vznikem mechanism mezinárodní ochrany rasových, národních a náboženských menšin po první světové válce, a to z pohledu československé diploma- cie. V průběhu pařížské mírové konference byla sjednána řada smluv, kdy kromě mírových smluv s Německem, Rakouskem a Maďarskem došlo i k uzavření zvláštních smluv s nově vzniklými státy, jako bylo např. Polsko, Československo, Jugoslávie či Rumunsko, které v rámci jejich uznání a stanovení hranic stanovily i závazky k ochraně národních (jazyko- vých), rasových a náboženských menšin. Jedním z důvodů byla i obava, že by se menšinová otázka mohla stát , zejména v případě německých a maďarských menšin, záminkou k me- zinárodním konfliktům. Československo se 10. září 1919 zavázalo k dodržování menšinových závazků ve zvláštní smlouvě, která vycházela z obdobné smlouvy uzavřené s Polskem a závazky se týkaly zejmé- na státního občanství, jazykových práv, vzdělávací a kulturní oblasti. Zvláštností bylo re- spektování autonomního statutu Podkarpatské Rusi. Studie se zabývá zejména postupným vytvořením systému projednávání individuálních petic v rámci generálního sekretariátu a Rady Společnosti národů, včetně zvláštního institutu menšinového výboru „tří“ členských států Rady. Tento mechanismu je analyzován s použitím archivních materiálů Archivu Spo- lečnosti národů v Ženevě a československého ministerstva zahraničních věcí. Key words : Paris Peace Conference, Versailles System, League of Nations, mechanism of protection of minority rights, racial, national and religious minorities

49

Made with FlippingBook - Online catalogs