CYIL vol. 12 (2021)

CYIL 12 (2021) States ’ reports under UN hr treaties: how to read overdue reports? States’ reports under UN human rights treaties: how to read overdue reports? Jana Peterková, Zuzana Trávníčková Abstract: One of the methods how to ensure, observe, and evaluate the compliance of states with obligations flowing from human rights treaties on a universal level is self-reporting. Based on covenants, conventions, and optional protocols provisions, State Parties are obliged to elaborate and submit regular reports on the implementation of treaties to treaty bodies. A closer look at statistics on reporting and non-reporting provided by the OHCHR shows that the degree of compliance varies for particular human rights treaties. Whereas the Human Rights Committee lacks only 10% of reports, the CERD is waiting for 53% of reports, and half of these reports have been due for more than 10 years. Although we can observe that treaties adopted and self-reporting regimes introduced after 2000 evidence less overdue reports in absolute as well as relative numbers, we cannot conclude unequivocally that State Parties get “tired” with reporting over the time because obvious deviations from the trend represented by the CCPR, CMW, CRC-OP-SC, and the CRPD should be taken in account. The inner structure of continuing delays enables us to differentiate between “healthy” delays and “unhealthy” delays with a high share of reports that are overdue for more than 5 or even 10 years. The compliance of states with reporting obligations to the CCPR, CRC, CMW, CRPD, and the CED seem to be satisfactory. With most reports overdue for more than 5 years, the CERD and the CESCR represent the group of reporting regimes with the lowest compliance. Resumé: Jednou z metod tzv. compliance (dodržování) závazků, které státům vyplývají z univerzálních lidskoprávních úmluv, je podávání zpráv. Na základě mezinárodních pak- tů, úmluv a opčních protokolů mají smluvní strany povinnost předkládat pravidelné zprá- vy o dodržování smluvních závazků smluvním orgánům. Detailnější pohled na dostupná data o včasném podávání a současně nedodávání zpráv ukazuje, že míra dodržování zá- vazků se pro jednotlivé lidskoprávní úmluvy liší. Zatímco Výboru pro lidská práva nebylo dosud dodáno jen 10% zpráv, Výbor pro odstranění rasové diskriminace (CERD) čeká na 53% zpráv, z čehož polovina má zpoždění více než 10 let. Ačkoliv můžeme pozorovat, že úmluvy přijaté po roce 2000 vykazují nižší abolutní i relativní počty dlužných zpráv, nelze jednoznačně povrdit, že by s časem přicházela únava států z podávání zpráv; zjevnými odchylkami od tohoto trendu jsu režimy CCPR, CMW, CRC-OP-SC a CRPD. Vnitřní struktura trvání zpoždění nám umožňuje rozdělit režimy podávání zpráv na skupinu se „zdravým“ (přijatelným) zpožděním a na skupinu s „nezdravým“ zpožděním, kde je většina zpráv nedodána po dobu delší než 5 let nebo dokonce 10 let. Prostřednictvím zpravodaj- ské povinnosti můžeme jako uspokojivé hodnotit dodržování CCPR, CRC, CMW, CRPD a CED. Naopak režimy CERD a CESCR, kde je většina dlužných zpráv po lhůtě po vce než 5 let, vykazují nejnižší míru compliance. Key words: human rights, human rights conventions, treaty bodies, United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, reporting

85

Made with FlippingBook - Online catalogs