ŠAVŠ Studie 2019

Kde KPVH t

je korigovaný provozní výsledek hospodaření za rok t po zdanění jsou čistá operační aktiva ke konci předchozího období, tj. k počátku roku t

NOA

t-1

WACC

jsou průměrné vážené náklady kapitálu

Základní schéma výpočtu hodnoty podniku metodou EVA je stejné jako u me- tody DCF. Nejprve je vypočtena hodnota aktiv, tedy hodnota pro vlastníky i věřitele, a teprve pak odečtením cizího kapitálu získáme ocenění podniku pouze pro vlastníky. Hodnota operačních aktiv je při této metoda oceňování dána součtem čistých operačních aktiv (Net Operating Assets ; NOA) a tržní přidané hodnoty (Market Value Added; MVA). Pokud se předpokládá, že oceňovaný subjekt bude existovat nekonečně dlou- ho, hovoříme o naplnění předpokladu going concern (tedy budoucí období, po které budou generovány peněžní toky a operační nadzisky je teoreticky nekonečné). Jelikož je pro takto dlouhé období nemožné sestavovat podrobný finanční plán pro jednotlivé roky, je v rámci výnosového ocenění v praxi často aplikována dvoufázová metoda ocenění. Budoucí období je rozděleno na dvě fáze. První fáze zahrnuje období, pro které je oceňova- tel schopen vypracovat prognózu volného peněžního toku (resp. ekonomických přidaných hodnot). Druhá fáze pak obsahuje období od konce první fáze do nekonečna. Hodnota podniku za období druhé fáze (tj. od konce první fáze do nekonečna) se označuje jako pokračující hodnota (continuing value). Hodnota podniku podle dvoufázové metody se v rámci metody diskontovaného volného cash flow vypočítá následujícím způsobem:

Kde Hb

je hodnota podniku jako celku (brutto) k datu ocenění (počátek roku t)

FCFF t FCFF WACC

je volné cash flow do firmy v roce t

T+1 je volné cash flow do firmy v prvním roce druhé fáze

jsou průměrné vážené náklady kapitálu

T

je délka první fáze v letech

g je předpokládané tempo růstu volného peněžního toku během celé druhé fáze, tj. do nekonečna Metodou ekonomické přidané hodnoty se hodnota podniku dle dvoufázové me- tody vypočítá následujícím způsobem:

123

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online