ŠAVŠ Studie 2019

Kde Hb

je hodnota podniku jako celku (brutto) k datu ocenění (počátek roku t)

NOA 0 jsou čistá operační aktiva k datu ocenění (počátek roku t neboli t – 1 EVA t je ekonomická přidaná hodnota v roce t EVA T+1 je ekonomická přidaná hodnota v prvním roce druhé fáze WACC jsou průměrné vážené náklady kapitálu T je délka první fáze v letech g je předpokládané tempo růstu volného peněžního toku během celé druhé fáze, tj. do nekonečna Pro aktualizaci budoucích volných peněžních toků do firmy, tj. pro vlastníky a věři- tele (FCFF) i pro aktualizaci budoucích ekonomických přidaných hodnot (EVA) na jejich současnou hodnotu k datu ocenění je v této studii použita sazba váženého průměru ná- kladů na kapitál (WACC), která reflektuje výnosnost požadovanou investory z vloženého vlastního a cizího kapitálu. Sazba se vypočte dle následujícího obecného vzorce:

Kde: n CK

je očekávaná výnosnost do doby splatnosti u úročeného cizího kapitálu vloženého do podniku (= náklady na cizí kapitál) je sazba daně z příjmu platná pro oceňovaný subjekt k datu ocenění je tržní hodnota úročeného cizího kapitálu vloženého do podniku je očekávaná výnosnost vlastního kapitálu oceňovaného podniku při dané úrovni zadlužení podniku

d

CK

n

VK(Z)

VK

je tržní hodnota vlastního kapitálu

K je celková tržní hodnota investovaného kapitálu, K = VK + CK Náklady vlastního jsou nejprve vypočteny pro předpoklad nulové míry zadlužení (náklady vlastního kapitálu nezadlužené). Využit je model CAPM ( capital asset pricing model ), který pracuje s výnosností bezrizikové investice, prémií za tržní riziko, koefici- entem beta jakožto měřítkem systematického rizika a případně dalšími rizikovými pré- miemi. Náklady vlastního kapitálu nezadlužené jsou v rámci modelu CAPM stanoveny pomocí vztahu:

Kde: n VK(n)

jsou náklady vlastního kapitálu nezadlužené

r

je bezriziková výnosová míra

f

124

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online