ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.5: Běžná likvidita podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristik a

ČR

EU

ČR

EU ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

0,970 0,986 1,297 1,369 1,946 2,067 1,781 6,626

0,932 1,001 0,910 1,382 1,395 1,416 2,078 2,131 2,000

1,001 1,374 2,051

0,999 1,009 1,350 1,377 2,175 2,061

Medián

75. percentil

Průměr

1,842 6,332 1,832 84,060 1,829 46,344

Směrodatná odchylka

1,897 117,160 2,323 96,353 2,093 2 986,885 1,581 1 619,011

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Po vyloučení zásob z oběžných aktiv dosahuje hodnota pohotové likvidity necelé- ho jednonásobku krátkodobých závazků (medián odvětvových hodnot). Z rozdílu mezi běžnou a pohotovou likviditou je možno usuzovat, že zásoby představují cca pětinu oběžných aktiv. Jelikož je pohotová likvidita (resp. medián odvětvových hodnot) menší než jedna, je zřejmé, že krátkodobé závazky převyšují pohledávky. Z údajů databáze Amadeus je navíc zřejmé, že značnou část oběžných aktiv tvoří ostatní oběžná aktiva – tedy nikoliv pohledávky – a že tedy převaha krátkodobých závaz- ků nad pohledávkami je ještě výraznější. Tato skutečnost má důležité konsekvence pro obratový cyklus peněz a indikuje silnou vyjednávací pozici podniků v automobilovém průmyslu vůči svým dodavatelům. Na konkrétní hodnoty ukazatelů více upozorňuje část věnovaná ukazatelům aktivity. Tab. 3.6: Pohotová likvidita podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR EU

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

0,634 0,633 0,604 0,641 0,606 0,932 0,949 0,950 0,954 0,998 1,435 1,486 1,486 1,514 1,507 1,245 4,937 1,314 5,096 1,286

0,633 0,942 1,469

0,685 0,622 1,043 0,958 1,517 1,484

Medián

75. percentil

Průměr

58,195 1,352 34,885

Směrodatná odchylka

1,438 107,502 1,917 87,351 1,504 2 036,290 1,264 1 207,659

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Hodnoty okamžité likvidity vypovídají o srovnatelném přístupu podniků se síd- lem v České republice k řízení krátkodobého finančního majetku, jaký je uplatňován podniky se sídlem v zemích EU. Krátkodobý finanční majetek je na úrovni cca 6% krátkodobých závazků, nebo-li jinými slovy z likvidních finančních prostředků je mož- no okamžitě uhradit cca 6% závazků se splatností do jednoho roku.

127

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online