ŠAVŠ Studie 2019

při interpretaci výsledků brát v úvahu (to se samozřejmě týká i dalších sledovaných poměrových ukazatelů). Tab. 3.9: Koeficient samofinancování podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v od- větví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

27,816% 23,189% 25,184% 21,182% 25,465% 20,292% 25,835% 20,507% 45,456% 38,877% 45,103% 38,137% 44,337% 36,832% 45,906% 36,828% 64,778% 57,137% 64,209% 57,127% 63,030% 56,293% 63,952% 56,615% 45,065% 36,970% 44,093% 34,943% 44,233% 34,808% 44,411% 34,155%

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

25,123% 59,303% 25,073% 72,839% 24,487% 63,444% 25,525% 69,647%

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Z dosažených výsledků finanční páky (viz Tabulka 3.10) je evidentní, že podniky se sídlem v zemích EU ve srovnání s podniky se sídlem v České republice při financování aktiv více využívají cizí kapitál na úkor kapitálu vlastního. Jinými slovy tedy do financo- vání každé peněžní jednotky aktiv zapojují menší objem vlastního kapitálu. Tab. 3.10: Finanční páka podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

1,472 2,128 3,243 1,796

1,651 2,402 3,995 7,984

1,488 1,632 1,501 1,626 1,508 1,610 2,073 2,427 2,032 2,462 2,049 2,487 3,571 4,195 3,443 4,253 3,521 4,180 2,620 6,293 0,971 5,414 5,769 6,682

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

6,699 202,532 12,834 75,456 28,844 48,631 30,262 69,468

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Zadluženost investovaného kapitálu je dosud prvním poměrovým ukazatelem, je- hož výsledky jsou v případě podniků se sídlem v České republice výrazně odlišné od vý- sledků podniků ze zemí Evropské unie. Jak je patrné, že podniky se sídlem v zemích EU využívají pro financování investovaného kapitálu (tj. dlouhodobého majetku a čistého pracovního kapitálu) oproti tuzemským podnikům přibližně dvou až třínásobně více úročených cizích zdrojů. Na jedné straně lze hovořit o vyšším finančním riziku, na dru- hé straně však využívání cizího kapitálu k financování aktiv může výrazně zlevňovat cel- kové náklady investovaného kapitálu. Je však nutno upozornit, že se jedná o kapitálovou strukturu v účetních hodnotách.

129

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online