ŠAVŠ Studie 2019

3.2.3 Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu podniků v odvětví automobilového průmyslu (agregované výsledky za všechny podniky v odvětví bez ohledu na výši tržeb) Pomocí Du Pontova rozkladu se rozkládá vrcholový ukazatel rentability vlastního kapitálu na dílčí vysvětlující ukazatele, mezi kterými jsoumultiplikativní vazby. Rentabilitu vlastního kapitálu z hlediska Du Pontova rozkladu ovlivňuje kombinace úspornosti při spotřebě výrobních faktorů, intenzity, s jakou se ekonomické zdroje podílejí na průbě- hu transformace vstupů na výstupy a efektů použitého způsobu financování. Proto je na rentabilitu vlastního kapitálu nahlíženo jako na součin rentability tržeb, obratu aktiv

a ukazatele finanční páky (viz následující Obrázek 3.4). Obr. 3.4: Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu

Jednotlivé dílčí faktory rentability vlastního kapitálu jsou spolu vzájemně pro- vázány. Čím vyšší má být vytvořený výsledek hospodaření, tím nižší náklady a vyšší tržby je třeba vyprodukovat. Vyšší tržby však vyžadují vyšší objem vložených prostředků (tj. vyšší objem aktiv). Pokud je však podnik schopen s aktivy lépe hospodařit, lépe je nakombinovat a celkově intenzivněji využívat vytvořené kapacity, může i při nižším objemu vložených zdrojů vygenerovat vyšší tržby. Pokud navíc pro financování aktiv vy- užije více cizích zdrojů, může na každou jednotku vloženého vlastního kapitálu vytěžit více. Cizí zdroje jsou však spojeny s nutností hradit nákladové úroky, jejichž výše může negativně působit na rentabilitu tržeb. Je tedy třeba, aby pomocí vložených zdrojů byl vyprodukován dostatečně vyso- ký výsledek hospodaření. Tuto skutečnost dobře vystihuje podmínka pozitivního vlivu finanční páky na rentabilitu vlastního kapitálu, která říká, že zapojení cizích zdrojů zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu v případě, že je rentabilita aktiv vyšší než úroková sazba hrazená za zapojené cizí zdroje. Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu je aplikován na agregované vý- sledky za všechny podniky v odvětví automobilového průmyslu, a to bez ohledu na výši jejich tržeb (viz následující Tabulka 3.76 a Tabulka 3.77).

168

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online