ŠAVŠ Studie 2019

této skutečnosti. Za hlavní příčinu vyšší rentability vlastního kapitálu podniků v České republice lze označit obrat aktiv. Jeho výše je téměř dvounásobná. Podniky v zemích Evropské unie generují z každé peněžní jednotky vložené do aktiv přibližně jednu pe- něžní jednotku tržeb za rok. Podniky se sídlem v České republice v roce 2014 vygenero- valy z každé peněžní jednotky aktiv 1,766 peněžních jednotek tržeb a v roce 2017 pak dokonce 1,903 peněžních jednotek. Podniky se sídlem v České republice dále dosahují ve srovnání s podniky v zemích Evropské unie vyšší rentabilitu tržeb, a to nejvýrazněji v letech 2014 až 2016. Podniky se sídlem v zemích Evropské unie naopak posilují ren- tabilitu vlastního kapitálu tím, že více využívají cizí zdroje financování. Jejich finanční páka je o cca 75% vyšší než v případě tuzemských podniků. Postačí jim tedy vyge- nerovat menší výsledek hospodaření, aby z něj na každou peněžní jednotku vlastního kapitálu připadala stejná výše. Tab. 3.78: Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu 679 podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a 7 479 podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlemv 28 zemích Evropské unie (vypočteno z celkové sumy hodnot příslušných položek účetních výkazů za všechny podniky v odvětví)

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Ukazatel

ČR EU (28)

ČR EU (28)

ČR EU (28)

ČR EU (28)

ROE 17,96% 13,79% 16,97% 10,87% 20,23% 9,62% 17,98% 11,70% Rentabilita tržeb 4,55% 4,23% 4,70% 3,07% 5,52% 2,63% 4,87% 3,26% Obrat aktiv 1,903 0,957 1,858 0,995 1,843 1,032 1,766 1,013 Finanční páka 2,074 3,408 1,941 3,557 1,988 3,547 2,092 3,539

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

Rentabilita vlastního kapitálu 679 podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice Následující text je věnován rozboru rentability vlastního kapitálu vytvořené 679 podniky automobilového průmyslu se sídlem v České republice v letech 2014 až 2017. Podrobnější faktorovou analýzu usnadňuje grafické zobrazení. V roce 2015 se oproti roku 2014 rentabilita vlastního kapitálu podniků v ČR zvýšila (viz Obrázek 3.5). V roce 2015 došlo k meziročnímu růstu tržeb o 14%, přičemž nárůst čistého zisku byl téměř 30% a růst aktiv pouze 9%. Podniky tedy s nižším obje- mem majetku generovaly více tržeb se menšími náklady (tj. vyšším ziskem). Rentabilita vlastního kapitálu by byla ještě vyšší, kdyby nedošlo k poklesu zadluženosti – podniky v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 více využívaly vlastní kapitál a méně cizí zdroje. Co se týče jednotlivých majetkových položek, pak nejvíce k růstu rentability vlastního kapitálu přispěla stálá aktiva – pro 14% růst tržeb byl třeba pouze 3,5% růst stálých aktiv. Naopak výrazněji než tržby rostly zásoby a krátkodobý finanční majetek (peněžní prostředky).

170

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online