ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 3.5: Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu vytvořené 679 podniky v odvětví automobilového průmyslu v České republice – rok 2014 a 2015 (procentní hodnoty, poměry nebo hodnoty položek účetních výkazů v tis. EUR)

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) V roce 2016 oproti roku 2015 rentabilita vlastního kapitálu poklesla (viz Obrázek 3.6) – podniky v ČR generovaly z každých 100 peněžních jednotek vlast- ního kapitálu pouze 17 peněžních jednotek čistého zisku (zatímco v roce 2015 to bylo 20,2 peněžních jednotek). Hlavní příčinou poklesu rentability vlastního kapitálu byla tentokrát nejenom klesající zadluženost (opět se meziročně zvýšilo využití vlastního kapitálu oproti cizím zdrojům), ale především pak výrazně nižší rentabilita tržeb. Tržby vzrostly o 7%, ale nárůst nákladů byl výraznější. Naopak obrat aktiv byl v roce 2016 na téměř stejné úrovni jako v roce 2015. Méně intenzivně než tržby rostly pohledávky (doba inkasa pohledávek se tedy zkrátila) a naopak rychleji rostly zásoby a zejména pak krátkodobý finanční majetek. Stálá aktiva stejně jako v předchozím roce rostla pomaleji než tržby – podnikům v ČR tedy každá peněžní jednotka investovaná do stálých aktiv přináší stále vyšší tržby.

171

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online