ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 3.7: Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu vytvořené 679 podniky v odvětví automobilového průmyslu v České republice – rok 2016 a 2017 (procentní hodnoty, poměry nebo hodnoty položek účetních výkazů v tis. EUR)

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

Rentabilita vlastního kapitálu 7 479 podniků se sídlemv 28 zemích Evropské unie Následující text je věnován rozboru rentability vlastního kapitálu vytvořené 7 479 pod- niky automobilového průmyslu se sídlem v 28 zemích Evropské unie v letech 2014 až 2017. Podrobnější faktorovou analýzu usnadňuje následující grafické zobrazení. Rentabilita vlastního kapitálu podniků v EU se v roce 2015 meziročně snížila (viz Obrázek 3.8). Zatímco zapojení vlastního kapitálu v poměru k celkovým aktivům zůstalo stejné a obratovost aktiv se mírně zvýšila, velmi negativně se vyvíjela nákladovost tržeb. Při 14% růstu tržeb čistý zisk meziročně klesl o téměř 8%. Co se týče efektivnosti hospodaření s aktivy, mírně výrazněji než tržby rostly pohledávky, o něco méně pak zásoby a stálá aktiva. Poměr krátkodobého finančního majetku k tržbám se naopak sni- žoval – tržby meziročně vzrostly o 14% a krátkodobý finanční majetek pouze o 5,6%.

173

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online