ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 3.9: Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu vytvořené 7 479 podniky v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v 28 zemích Evropské unie – rok 2015 a 2016 (procentní hodnoty, poměry nebo hodnoty položek účetních výkazů v tis. EUR)

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) V roce 2017 konečně došlo k výraznějšímu meziročnímu navýšení rentability vlast- ního kapitálu podniků se sídlem v EU, k němuž došlo především díky nárůstu čistého zisku (viz Obrázek 3.10). K pozitivnímu vývoji drobně přispělo i nízké tempo růstu někte- rých aktiv (viz dále). Při více než 7% poklesu tržeb se čistý zisk zvýšil o 27%. Meziročně vyšší rentability vlastního kapitálu dosažené díky značnému nárůstu vytvořeného čis- tého zisku bylo dosaženo i navzdory negativnímu vlivu ukazatele finanční páky, který dokládá vyšší využití vlastního kapitálu k financování aktiv na úkor cizích zdrojů. Co se týče obratu aktiv, samotný ukazatel měl na rentabilitu vlastního kapitálu negativní do- pad. Důsledky však mohly být ještě výraznější, pokud se příznivě nevyvíjela stálá aktiva a pohledávky – při meziročním poklesu tržeb o 7,65% poklesla stálá aktiva o 8,65% a pohledávky o 9,09%. Podniky v EU tedy pro dosažení každé peněžní jednotky tržeb potřebovaly v roce 2017 menší objem pohledávek a stálých aktiv, než v roce 2016.

175

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online