ŠAVŠ Studie 2019

3.4.2 Tržní přidaná hodnota (MVA) 679 podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice

V navazující části studie vyústila elementární analýza finanční výkonnosti pod- niků v automobilovém průmyslu v kvantifikaci tržní přidané hodnoty ( market value added ), kterou podniky se sídlem v České republice vytvořily svým vlastníkům na konci let 2016 a 2017. K 31. 12. 2016 i k 31. 12. 2017 tuzemské podniky v automobilovém průmyslu generovaly kladnou tržní přidanou hodnotu ( market value added ) a vytvářely tedy provozní goodwill. Tržní hodnota vlastního kapitálu více než dvounásobně převy- šuje účetní hodnotu dosud vloženého kapitálu a lze tedy předpokládat, že další provo- zování podniků dává ekonomický smysl. Výnosová hodnota podniků v automobilovém průmyslu generovaná jejich dalším provozováním je s velkou pravděpodobností vyšší než hodnota, kterou by vlastníci mohli realizovat zpeněžením majetkové podstaty těchto podniků. Ukazatel market-to-book value se navíc mezi roky 2016 a 2017 výrazně zvýšil. Pokud poměříme tržní a účetní hodnotu vlastního kapitálu, získáme ukaza- tel market-to-book value . Pokud do čitatele tohoto ukazatele dosadíme kurz akcie a do jmenovatele účetní hodnotu vlastního kapitálu připadající na jednu akcii, dostá- váme ukazatele price-to-book value ( P/BV ). Ex post hodnoty tohoto ukazatele v pří- padě tuzemských podniků automobilového průmyslu nelze zjistit, neboť akcie žádného z nich nejsou kotovány na veřejném kapitálovém trhu. Pokud však zkoumání rozšíříme do celého regionu EU, zjistíme poměrně překvapivé výsledky. Ukazatel P/BV velkých hráčů v odvětví totiž dlouhodobé dosahují hodnot nižších než jedna (viz obrázky 3.13 – 3.16) či hodnotu pouze mírně převyšující jednonásobek účetní hodnoty vlastního kapitálu (společnost Audi AG, viz Obrázek 3.17). Obr. 3.13: Vývoj ukazatele P/BV společnosti Volkswagen AG

Zdroj: https://ycharts.com/companies/VLKAF/price_to_book_value

Obr. 3.14: Vývoj ukazatele P/BV společnosti Daimler AG

Zdroj: https://ycharts.com/companies/DDAIF/price_to_book_value

194

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online