ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.14: Produkce a registrace motorových vozidel ve světě (2017, v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) Mezi zeměmi, které jsou největšími producenty motorových vozidel, je na 1. mís- tě v počtu prodaných vozidel Čína – v roce 2017 zde bylo prodáno 29 milionů kusů vo- zidel. Následují USA, kde bylo prodáno necelých 18 milionů kusů a Japonsko (5,2 mi- lionu kusů prodaných vozidel). Při přepočtu na obyvatele však bylo nejvíce motorových vozidel prodáno v Kanadě (57 vozidel na 1 000 obyvatel). Následují USA, kde činil počet prodaných vo- zidel na 1 000 obyvatel zhruba 54 a Německo (46 vozidel na 1 000 obyvatel). V České republice se v roce 2017 prodalo zhruba 29 automobilů na tisíc obyvatel.

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online