ŠAVŠ Studie 2019

Zahraniční obchod s motorovými vozidly v Evropské unii Automobilový průmysl je pro Evropskou unii velmi významný nejen z pohledu vlastního trhu, ale auta jsou rovněž důležitý vývozní artikl. Hodnota vývozu motoro- vých vozidel z EU představovala v roce 2017 necelých 140 miliard eur (což představuje necelé procento HDP EU), z čehož 127,7 miliard připadalo na osobní automobily (me- ziročně došlo k nárůstu o 2,4 %). Saldo zahraničního obchodu je kladné, neboť hodnota vývozu výrazně přesahuje hodnotu dovozu, která představuje zhruba její třetinu. Tab. 1.12: Hodnota obchodu s motorovými vozidly (2017; EU) Osobní automobily Ostatní motorová vozidla Motorová vozidla – celkem v mil. eur změna 2017/16 v mil. eur změna 2017/16 v mil. eur změna 2017/16 Dovoz 40 390 +5,6% 7 863 +1,4% 48 253 +4,9% Vývoz 127 744 +2,4% 10 829 +4,5% 138 573 +2,5% Saldo 87 354 +0,9% 2 965 +13,5% 90 319 +1,3% Podíl vývozu na HDP 0,83% 0,07% 0,90% Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA) V roce 2017 došlo k mírnému poklesu v počtu vyvezených motorových vozidel i v případě osobních automobilů z EU o 6,1%, respektive o 1,0%. Osobních aut se vyvezlo 5,4 mil. kusů, naopak do EU se dovezlo 3,1 mil. osobních aut. Pozitivní vývoj ekonomické situace ve státech Evropské unie a s tím spojené i zlepšení na trhu práce, vedl ke zvyšování kupní síly obyvatelstva a zvýšené poptávce po zboží – automobily ne- vyjímaje. Mezi roky 2016 a 2017 došlo k 8% nárůstu dovozu osobních aut. Tab. 1.13: Počet obchodovaných motorových vozidel (2017; EU) Osobní automobily Ostatní motorová vozidla Motorová vozidla – celkem tis. ks změna 2017/16 tis. ks změna 2017/16 tis. ks změna 2017/16 Dovoz 3 079 +7,6% 584 +6,9% 3 663 +7,5% Vývoz 5 374 -1,0% 501 -39,5% 5 875 -6,1% Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA)

51

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online