ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 2.5: Podíl přidané hodnoty a tržeb oddílů zpracovatelského průmyslu Oddíl zpracovatelského průmyslu 2015 2016 2017 Výroba usní a souvisejících výrobků 35,5% 38,7% 41,0% Výroba oděvů 36,0% 36,0% 38,6% Ostatní zpracovatelský průmysl 31,6% 33,4% 34,9% Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 33,7% 34,0% 34,0% Výroba nápojů 30,6% 31,3% 33,4% Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 32,1% 33,6% 32,3% Výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků 30,1% 31,8% 32,2% Výroba nábytku 28,7% 29,4% 29,2% Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 30,7% 31,5% 28,1% Výroba chemických látek a chemických přípravků 24,5% 20,7% 27,4% Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 33,3% 31,6% 27,1% Výroba pryžových a plastových výrobků 26,8% 27,7% 27,0% Výroba strojů a zařízení j. n. 27,4% 26,9% 26,7% Výroba textilií 24,8% 25,5% 26,2% Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků 25,0% 26,1% 25,8% Výroba elektrických zařízení 25,5% 26,1% 25,2% Výroba papíru a výrobků z papíru 21,3% 23,5% 24,5% Výroba potravinářských výrobků 17,9% 19,0% 19,2% Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů 17,1% 17,6% 17,2% Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů 19,4% 20,0% 16,7% Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů 11,1% 11,7% 11,5% ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 22,6% 23,1% 22,7% Zdroj: MPO, ČSÚ, vlastní zpracování Přidaná hodnota se pak člení na další položky, z nichž nejvýznamnější jsou osobní náklady, investice (pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku), a výsle- dek hospodaření za účetní období. Následující tabulka ukazuje podíly těchto hodnot v jednotlivých oddílech zpracovatelského průmyslu na přidané hodnotě v daném oddí- lu. Ve výrobě motorových vozidel se osobní náklady podílejí na přidané hodnotě 47%, investice 24% a zisk 29%.

97

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online