ŠAVŠ Studie 2019

3.1 Metody a data pro elementární finanční analýzu a kvantifikaci tržní přidané hodnoty 3.1.1 Data V této části studie bylo zkoumání podrobeno deset datových sestav podniků, je- jichž vybrané finanční výsledky byly podrobeny různým typům šetření a komparací. Datové sestavy byly vygenerovány z databáze Amadeus (Bureau van Dijk), která obsa- huje vybrané údaje o nefinančních podnicích se sídlem v zemích Evropy. Základní datovou sestavu tvoří podniky se sídlem v České republice, jejichž pře- važující předmět činnost je zařazen do skupiny NACE Rev. 2: 29 – výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (viz následující Obrázek 3.1). Jedná se o 679 podniků. Obr. 3.1: Vyhledávací strategie základní datové sestavy podniků se sídlem v ČR z databáze Amadeus

Těchto 679 podniků vygenerovalo v roce 2016 celkové tržby ve výši 46488921 tis. EUR a v roce 2017 pak 50 913 688 tis. EUR. Téměř polovinu tržeb (46,24% tržeb roku 2016) přitom generují čtyři největší podniky v odvětví (tj. Škoda Auto, a.s., Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. a Mobis Automotive Czech, s.r.o.). Naopak téměř 500 podniků generuje tržby nižší než 10 000 EUR, a nebo u těchto podniků údaje o tržbách a dalších fi- nančních ukazatelích v databázi Amadeus absentují. Na základě prvního kola výpočtů přitom bylo zjištěno, že právě podniky s tržbami za rok 2016 menšími než 10 000 EUR výrazně ovlivňují variabilitu celého souboru. U těchto podniků údaje buď z velké čás- ti či zcela absentovaly, anebo uváděné hodnoty položek účetních výkazů produkovaly naprosto iracionální hodnoty poměrových ukazatelů (za mnohé např. záporné hodnoty likvidity). Tyto iracionální hodnoty (ať již extrémně negativní nebo naopak extrémně pozitivní) přitom do výpočtů vstupovaly stejnou vahou, jako hodnoty mnohonásobně větších podniků, a proto byly z šetření vynechány. Základní datová sestava, která je podrobena elementární poměrové analýze v kapitole 3.2.1 tedy čítá 197 podniků s trž- bami nad 10 000 tis. EUR, které se na tržbách odvětví podílí z téměř 99% (viz následu- jící tabulka 3.1, šedě vyznačená část). Z informačního obsahu těchto 197 podniků byly vygenerovány hodnoty vybraných položek účetních výkazů za období let 2014–2017.

114

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online