ŠAVŠ Studie 2019

které sestavují účetní závěrku dle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS a dle standardů tuzemských – ČÚS). 3.1.2 Postup řešení a aplikované metody Výchozím krokem šetření v rámci této studie je elementární finanční analýza po- mocí poměrových ukazatelů. Jak je patrné z názvu této analytické metody, jsou pomě- rové ukazatele založeny na vzájemném poměřování vybraných položek účetních výka- zů. Pro účely hodnocení finanční výkonnosti je smysluplné vycházet ze zavedeného souboru ukazatelů, které se týkají jednotlivých oblastí finančního zdraví. Jedná se o ukazatele likvidity, aktivity, zadluženosti, rentability a kapitálového trhu. Poměrové ukazatele se tedy zaměřují na posouzení schopnosti podniku generovat tržby pomocí jednotlivých položek aktiv (aktivita), hradit krátkodobé závazky (likvidita), efektivně zapojit cizí zdroje (zadluženost) a vytvářet dostatečnou výši zisku v poměru k vloženým zdrojům (rentabilita). V případě, že je zkoumaný podnik akciovou společností, jejíž akcie jsou obchodovány a kotovány na akciovém trhu, pak je možno sledovat i vnímání úspěšnosti podniku investory pomocí ukazatelů kapitálového trhu. Výsledné hodnoty poměrových ukazatelů je nutno relevantním způsobem inter- pretovat. K tomu slouží jejich srovnání v čase (tj. meziroční vývoj) a v prostoru (tj. srovnání s odvětvovým průměrem či s výsledky dosaženými jinými podniky v odvětví, v jiných geografických oblastech či doplňkově i v jiných odvětvích). Zásadním předpo- kladem smysluplné interpretace je důsledné vnímání vzájemných vazeb a vztahů mezi jednotlivými ukazateli. Naplnění tohoto kritéria je možno podpořit aplikací Du Pontova rozkladu, který umožňuje rozkrýt příčiny vývoje rentability vlastního kapitálu v různých oblastech finančního zdraví. Tento způsob hodnocení finanční výkonnosti je aplikován v kapitole 3.2. Konstrukci jednotlivých ukazatelů sumarizuje následující tabulka. Tab. 3.4: Konstrukce používaných poměrových ukazatelů Ukazatel Čitatel Jmenovatel Běžná likvidita Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Pohotová likvidita Oběžná aktiva mínus zásoby Krátkodobé závazky Okamžitá likvidita Krátkodobý finanční majetek + peněžní prostředky Krátkodobé závazky Celková zadluženost Cizí zdroje Celková aktiva Koeficient samofinancování Vlastní kapitál Celková aktiva Ukazatel finanční páky Celková aktiva Vlastní kapitál Zadluženost investovaného kapitálu Úročené cizí zdroje Úročené cizí zdroje + vlastní kapitál Ukazatel úrokového krytí Výsledek hospodaření před zdaněním + nákladové úroky Nákladové úroky

Obrat celkových aktiv Obrat stálých aktiv Obrat oběžných aktiv

Celkové tržby Celkové tržby Celkové tržby

Celková aktiva

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

119

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online