ŠAVŠ Studie 2019

Ukazatel

Čitatel

Jmenovatel

Obrat zásob

Celkové tržby

Zásoby

Doba obratu zásob Obrat pohledávek

Zásoby

Celkové tržby / 365

Celkové tržby Pohledávky

Pohledávky

Doba obratu pohledávek

Celkové tržby / 365

Doba obratu krátkodobých neúročených závazků

Krátkodobé neúročené závazky Celkové tržby / 365

Výsledek hospodaření před zdaněním

Rentabilita aktiv

Aktiva

Výsledek hospodaření po zdanění

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daňové břemeno

Provozní výsledek hospodaření krát daňové břemeno

Pasiva – krátkodobé neúročené závazky

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE)

Výsledek hospodaření po zdanění

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

Vlastní kapitál

Všechny prezentované ukazatele v kapitole 3.2 jsou vypočteny z neupravených účetníchdat, které byly pro jednotlivé datové sestavy vygenerovány z databázeAmadeus. Navazující část studie (kapitola 3.3) se věnuje problematice tvorby hodnoty v pod- nicích automobilového průmyslu. Hlavním cílem je přitom ex ante kvantifikace Market Value Added pomocí metod výnosového přístupu k ocenění. Optikou výnosového oce- nění je hodnota podniku dána jeho schopností, nahospodařit pro své vlastníky volné finanční prostředky a lze ji tedy stanovit jako současnou hodnotu čistých příjmů, které vlastníkům v budoucnu poplynou v důsledku vlastnictví podniku. Výnosové ocenění je založeno na prognóze sedmi klíčových finančních generátorů hodnoty podniku (value drivers), kterými jsou: 1. Tržby a jejich růst. 2. Marže provozního zisku. 3. Investice do čistého pracovního kapitálu. 4. Investice do dlouhodobého majetku. 5. Požadovaná výnosnost investovaného kapitálu. 6. Způsob financování (poměr mezi vlastním a cizím kapitálem). 7. Doba, po kterou předpokládáme generování pozitivního peněžního toku, tedy doba existence podniku (Mařík a kol., 2018b, Rappaport, 1999). Pro účely hodnotového přístupu k finanční výkonnosti podniku je třeba přistou- pit ke konverzi účetních dat. Jak sumarizuje Mařík a kol. (2018a), je důvodem k trans- formaci dat v první řadě potřeba je upravit z pohledu akcionářů a dále pak potřeba zajistit konzistenci mezi všemi veličinami, které vstupují do výpočtu výnosové hodnoty. Zásadní jsou zejména tyto ekonomické kategorie: 1) Čistá operační aktiva (Net Operating Assets, NOA), která tvoří součet provoz- ně nutného dlouhodobého majetku a provozně nutného čistého pracovního kapitálu (tj. provozně nutná oběžná aktiva mínus krátkodobé neúročené zá-

120

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online