ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.11: Zadluženost investovaného kapitálu podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

0,482% 6,257% 0,426% 6,298% 0,008% 6,567% 0,110% 6,575% 8,825% 25,755% 12,075% 27,005% 10,824% 28,636% 12,216% 29,833% 34,386% 51,204% 38,992% 56,050% 40,640% 56,954% 39,990% 57,757% 19,833% 47,050% 24,064% 41,013% 23,190% 42,504% 23,006% 41,803%

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

32,552% 306,286% 30,355% 159,585% 29,280% 187,396% 26,470% 184,501%

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Ukazatel úrokového krytí dosahuje v obou regionech srovnatelných výsledků. Podniky v České republice výrazněji převyšovaly podniky v EU pouze v roce 2014, kdy zde byla patrně dosažena vyšší rentabilita (viz kapitola 3.2.3). Statistický soubor vykazu- je v obou regionech značnou variabilitu, což dokládají hodnoty odvětvového průměru i směrodatné odchylky. To je ale zcela pochopitelné, neboť nezřídka jsou v rámci statis- tického souboru šetřeny například podniky, které vykazují nákladové úroky ve výši několi- ka tisíc EUR a výsledek hospodaření ve výši milionů EUR. Nákladové úroky pak převyšují výsledek hospodaření před zdaněním a nákladovými úroky několikatisícinásobně. Tab. 3.12: Úrokové krytí podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

4,962

2,818

3,022

2,321

3,783

1,805

5,301

1,402

25. percentil

14,564 15,117 11,435 12,115 11,413 10,247 13,998 8,062 84,948 83,020 85,285 69,572 71,971 53,640 75,385 43,192 5036,1 19295,5 2249,8 7837,1 7684,4 9626,3 1438,6 5794,3

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

39094,2 1082575,4 18169,6 146419,8 80557,4 198539,1 11981,2 134524,0

Poznámka: Průměr a směrodatná odchylka vykazují obrovské hodnoty, neboť výsledek hospo- daření řady podniků v odvětví mnohonásobně převyšuje nákladové úroky (nezadlužené pod- niky a podniky s nízkým využitím úročených cizích zdrojů tak vykazují extrémní hodnoty úrokového krytí) Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

130

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online