ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.19: Doba obratu pohledávek podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvět- ví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU ČR

EU

25. percentil

30,316 30,063 30,182 28,588 31,851 30,675 34,472 30,734 41,778 49,638 41,986 49,469 43,265 50,651 44,592 51,393 56,300 71,629 57,636 72,219 57,563 75,369 61,163 75,593 45,026 56,009 47,049 56,074 50,961 70,561 50,335 154,878

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

23,741 52,906 25,697 56,055 40,069 397,706 27,265 4134,360

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Zjištěné výsledky týkající se doby obratu krátkodobých neúročených závazků vypo- vídají o silné vyjednávací pozici podniků v automobilovém průmyslu vůči dodavatelům. V případě podniků se sídlem v České republice dosahovala mediánová doba úhrady závazků vůči dodavatelům cca 70 dnů a v roce 2017 klesla na úroveň 62 dnů. V případě podniků se sídlem v zemích Evropské unie medián odvětvových hodnot v roce 2014 činil 76,944 dnů a v roce 2017 vzrostl dokonce na úroveň 79,110 dnů. Závazky jsou tedy u poloviny pod- niků v odvětví hrazeny za téměř tři měsíce od jejich vzniku (nutno podotknout, že se jedná o přibližné hodnoty, kdy je ukazatel vypočet z tržeb, zatímco závazky jsou ve skutečnosti generovány v nákladových cenách produkce). Doba obratu krátkodobých neúročených zá- vazků převyšuje dobu obratu pohledávek o přibližně 15–20 dnů (podniky se sídlem v České republice), respektive 25–30 dnů (podniky se sídlem v zemích Evropské unie). V případě podniků v automobilovém průmyslu je hodnota obratového cyklu pe- něz kladná a činí přibližně jeden týden. Jinými slovy je možno konstatovat, že dodava- telé financují podnikům v automobilovém průmyslu celou dobu obratu zásob, a ještě značnou část doby inkasa pohledávek (resp. je to možno vnímat i obráceně, tedy celou dobu inkasa pohledávek, a ještě značnou část doby obratu zásob). Tab. 3.20: Doba obratu krátkodobých neúročených závazků podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR EU ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

43,891 54,486 45,550 51,418 44,545 53,407 48,394 51,452 62,206 79,110 69,271 75,857 69,829 78,076 70,022 76,944 104,809 111,858 98,973 108,581 106,722 111,965 104,003 109,993 81,817 179,012 85,384 93,425 115,816 1160,706 99,687 718,097

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

58,290 3182,913 65,190 104,002 351,968 49764,472 162,811 26035,661

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

134

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online