ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.22: Poměr výsledku hospodaření po zdanění a výsledku hospodaření před zdaněním (tzv. daňové břemeno) podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

78,754% 74,994% 79,026% 73,395% 80,352% 72,231% 80,339% 71,347% 81,599% 81,406% 81,929% 81,432% 84,397% 81,928% 84,517% 81,677% 97,681% 98,182% 99,989% 98,452% 100,000% 99,475% 100,000% 99,930% 85,491% 89,762% 89,414% 72,424% 87,090% 81,629% 88,097% 85,347% 19,870% 320,755% 41,883% 849,611% 53,746% 215,997% 34,578% 127,828%

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Zjištěné výsledky rentability vloženého kapitálu ROE mají obdobnou tendenci jako v případě rentability ROA. Podniky v České republice vyprodukovaly nejvyšší ren- tabilitu na jednotku investovaného kapitálu v roce 2014 a poté následoval tříletý pokles. V roce 2017 bylo z každé jednotky kapitálu vloženého vlastníky a věřiteli (v účetní hodnotách) vytvořeno 0,10665 peněžních jednotek provozního výsledku hospodaření po zdanění. Aritmetický průměr odvětvových hodnot je výrazně vyšší, ale rovněž vyka- zuje klesající tendenci (celý soubor podnikových výsledků je navíc značně variabilní, o čemž svědčí hodnota směrodatné odchylky). Rentabilita podniků se sídlem v zemích EU byla v roce 2014 téměř poloviční ve srovnání s tuzemskými podniky. Od té doby nicméně následoval mírný nárůst, takže v roce 2017 je již rozpětí výsledků výrazně nižší (přestože podniky se sídlem v České republice v tomto ukazateli nadále vykazují lepší výsledky). Zde je vhodné připomenout, že podniky se sídlem v České republice mají sice lepší výsledky rentability investovaného kapitálu, ale v tomto investovaném kapitálu je zapojeno více vlastních zdrojů. V konečném důsledku tedy rentabilita vlastního kapi- tálu podniků v EU může být vyšší. Je pouze otázkou, zda je důvodem nižší rentability investovaného kapitálu nižší obratovost (méně efektivní využití vložených zdrojů) nebo vyšší nákladovost (horší rentabilita tržeb). To je předmětem zkoumání v kapitole 3.2.3. Tab. 3.23: Rentabilita vloženého kapitálu podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

3,087% 2,597% 2,878% 2,656% 3,356% 2,301% 4,647% 1,298% 10,665% 9,236% 11,321% 9,465% 11,927% 8,629% 13,050% 7,745% 18,126% 19,173% 21,841% 18,905% 21,861% 19,010% 22,491% 17,066% 13,804% 2,275% 11,768% 13,204% 22,332% 10,174% 19,977% 7,860%

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

29,103% 274,233% 44,304% 156,368% 95,118% 120,709% 72,994% 82,817%

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

136

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online