ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 3.6: Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu vytvořené 679 podniky v odvětví automobilového průmyslu v České republice – rok 2015 a 2016 (procentní hodnoty, poměry nebo hodnoty položek účetních výkazů v tis. EUR)

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) V roce 2017 se rentabilita vlastního kapitálu mírně zvýšila. Pozitivní vliv měl ná- růst finanční páky, kdy poprvé od roku 2014 došlo k růstu využití cizích zdrojů na úkor vlastního kapitálu. Zlepšilo se rovněž využití aktiv – při desetiprocentním růstu tržeb se celková aktiva zvýšila pouze o 7,65%. V roce 2017 byl přitom růst celkových aktiv tažen krátkodobým finančním majetkem, jehož zůstatek se meziročně zvýšil o 28%. Naopak pozitivní byl vývoj u pohledávek i zásob, u nichž došlo ke zvýšení obratovosti, a tedy jinými slovy ke zkrácení doby vázanosti peněžních prostředků, když při desetiprocent- ním růstu tržeb tyto položky vzrostly pouze o 2–3%. Obdobně pozitivní byl i pouze čtyřprocentní nárůst stálých aktiv.

172

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online