ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 3.8: Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu vytvořené 7 479 podniky v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v 28 zemích Evropské unie – rok 2014 a 2015 (procentní hodnoty, poměry nebo hodnoty položek účetních výkazů v tis. EUR)

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

V roce 2016 došlo k meziročnímu mírnému navýšení rentability vlastního ka- pitálu (viz Obrázek 3.9). Ukazatel finanční páky se meziročně opět v zásadě nezměnil a zhoršilo se využití aktiv, ale naopak se velmi zvýšila rentabilita tržeb. Díky poklesu nákladů bylo 4,65% meziroční navýšení tržeb doprovázeno více než 22% růstem čisté- ho zisku. Co se týče hospodaření s aktivy, na negativním vývoji se podepsaly v podstatě všechny položky. Při 4,65% růstu tržeb se stálá aktiva zvýšila o 7,4%, zásoby o 9,83%, pohledávky o 7,3%, ostatní oběžná aktiva o 10,54% a krátkodobý finanční majetek o 5%.

174

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online