ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 3.10: Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu vytvořené 7 479 podniky v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v 28 zemích Evropské unie – rok 2016 a 2017 (procentní hodnoty, poměry nebo hodnoty položek účetních výkazů v tis. EUR)

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

176

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online