ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.84: Nezadlužený beta koeficient (Average Unlevered Beta) evropských podni- ků v odvětví Auto & Truck a Auto Parts

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Odvětv í

Počet podniků

Beta koef. 0,815 1,557 1,186

Počet podniků

Beta koef. 0,936 1,568 1,252

Počet Podniků

Beta koef. 0,904 1,318 1,111

Počet podniků

Beta koef. 0,899 1,335 1,117

16 59

21 56

23 56

22 56

Auto & Truck

Auto Parts

Průměr

--

--

--

--

Zdroj: Damodaran Za rizikovou prémii rozvinutého kapitálového trhu jsme dosadili implikovanou rizi- kovou prémii kapitálového trhu v USA, založenou na volných peněžních tocích pro vlast- níky ( Implied Premium, FCFE ). Zjištěné hodnoty prezentuje následující Tabulka 3.85. Tab. 3.85: Implikovaná riziková prémie kapitálového trhu v USA (Implied Premium, FCFE) Rok 2014 2015 2016 2017 Riziková prémie 5,78% 6,12% 5,69% 5,08% Zdroj: Damodaran Riziková prémie země vyjadřuje zvýšenou míru rizika na daném kapitálovém trhu. Velikost rizikové prémie země byla určena na základě ratingového ohodnocení země agen- turou Moody’s, přičemž konkrétní výše rizikové prémie byla převzata z databáze pro- fesora Damodarana. Ve sledovaném období byla Česká republika ohodnocena ratin- gem A1 a riziková prémie se pohybovala v rozmezí 0,811% – 1,106% (podrobněji viz Tabulka 3.86). Tab. 3.86: Riziková prémie České republiky (Adjusted default spread) Rok 2014 2015 2016 2017 Riziková prémie 1,050% 1,106% 1,000% 0,811% Zdroj: Damodaran Náklady vlastního kapitálu nezadlužené stanovené pomocí modelu CAPM se ve sledovaném období pohybují v rozmezí 7,78% – 10,14% . Konkrétní výsledky su- marizuje následující tabulka.

182

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online