ŠAVŠ Studie 2019

Výsledky k 31. 12. 2016 Pro účely stanovení výnosové hodnoty k 31. 12. 2016 byly pro období první fáze prognózy přijaty následující předpoklady ohledně klíčových generátorů hodnoty: – Meziroční tempo růstu tržeb, které v roce 2016 činilo 7,29% bude v průbě- hu první fáze postupně konvergovat směrem k dlouhodobě udržitelné hod- notě 2%, která je předpokládána pro období pokračující hodnoty (viz dále). Pro rok 2017 se předpokládá tempo růstu tržeb 5%, pro rok 2018 tempo růstu tržeb 4% a pro rok 2019 tempo růstu tržeb 3%. – Výše investovaného kapitálu je prognózována na základě ukazatelů aktivity, jejichž hodnota vychází z výsledků roku 2016. Pro roky 2017, 2018 a 2019 je tedy předpokládáno, že obratový cyklus peněz činí 4,8 dnů a obrat stálých aktiv dosahuje úrovně 4,50. Netto investice jsou pak zjištěny jako meziroční přírůstek účetní hodnoty investovaného kapitálu. – Struktura financování netto investic odpovídá po celé období první fáze ka- pitálové struktuře (v účetních hodnotách) k 31. 12. 2016. – Provozní zisková marže po zdanění (tj. KPVH po zdanění/tržby) je stabili- zována na úrovni roku 2016, tedy ve výši 4,62%. V období pokračující hodnoty se očekává stabilizace provozní ziskové marže po zdanění na úrovni 4,66% a stabilizace tempa růstu tržeb, provozního výsledku hos- podaření a investovaného kapitálu ve výši 2%. Toto tempo růstu je v souladu s obvyklý- mi empirickými hodnotami aplikovanými pro účely výnosového ocenění v podmínkách České republiky a odpovídá rovněž dlouhodobé míře inflace. Výsledky výnosového ocenění prezentuje následující Tabulka 3.89. Jelikož nebyl k rozhodnému datu ocenění identifikován u oceňovaného souboru podniků žádný ne- provozní majetek, odpovídá provozní hodnota netto výsledné hodnotě vlastního ka- pitálu k 31. 12. 2016. Tato hodnota činí 29 477 mil. EUR, zatímco účetní hodnota vlastního kapitálu ke stejnému datu činí pouze 12 806 mil. EUR. Na základě této sku- tečnosti je patrné, že tržní přidaná hodnota (market value added) k 31. 12. 2016 je kladná a činí 16 671 mil. EUR. Tato hodnota byla rovněž zjištěna v rámci výnosového ocenění metodou ekonomické přidané hodnoty, a to jako současná hodnota budoucích EVA k rozhodnému datu ocenění. Ukazatel market-to-book value k 31. 12. 2016 činí 2,302. Jelikož je tato hodnota vyšší než jedna (neboli jinými slovy jelikož je hodnota market value added kladná a podniky v automobilovém průmyslu tedy vytváří provozní goodwill), je možno potvrdit, že výrok o naplněnosti předpokladu going concern zkou- maného vzorku podniků byl správný.

185

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online