ŠAVŠ Studie 2019

Výsledky k 31. 12. 2017 Pro účely stanovení výnosové hodnoty k 31. 12. 2017 byly pro období první fáze prognózy přijaty následující předpoklady ohledně klíčových generátorů hodnoty: – Meziroční tempo růstu tržeb, které v roce 2017 činilo 10,23% bude v prů- běhu první fáze postupně konvergovat směrem k dlouhodobě udržitelné hodnotě 2%, která je předpokládána pro období pokračující hodnoty (viz dále). Pro rok 2018 se předpokládá tempo růstu tržeb 8%, pro rok 2019 tempo růstu tržeb 4% a pro rok 2020 tempo růstu tržeb 3%. – Výše investovaného kapitálu je prognózována na základě ukazatelů aktivity, jejichž hodnota vychází z výsledků roku 2017. Pro roky 2018, 2019 a 2020 je tedy předpokládáno, že obratový cyklus peněz činí -7,98 dnů a obrat stálých aktiv dosahuje úrovně 4,76. Netto investice jsou pak zjištěny jako meziroční přírůstek účetní hodnoty investovaného kapitálu. – Struktura financování netto investic odpovídá po celé období první fáze ka- pitálové struktuře (v účetních hodnotách) k 31. 12. 2017. – Provozní zisková marže po zdanění (tj. KPVH po zdanění/tržby) je stabili- zována na úrovni roku 2017, tedy ve výši 4,66%. V období pokračující hodnoty se očekává stabilizace provozní ziskové marže po zdanění na úrovni 4,66% a stabilizace tempa růstu tržeb, provozního výsledku hos- podaření a investovaného kapitálu ve výši 2%. Toto tempo růstu je v souladu s obvyklý- mi empirickými hodnotami aplikovanými pro účely výnosového ocenění v podmínkách České republiky a odpovídá rovněž dlouhodobé míře inflace. Výsledky výnosového ocenění prezentuje následující Tabulka 3.90. Jelikož nebyl k rozhodnému datu ocenění identifikován u oceňovaného souboru podniků žádný ne- provozní majetek, odpovídá provozní hodnota netto výsledné hodnotě vlastního kapi- tálu k 31. 12. 2017. Tato hodnota činí 37 397 mil. EUR (viz ), zatímco účetní hodno- ta vlastního kapitálu ke stejnému datu činí pouze 12 905 mil. EUR. Na základě této skutečnosti je patrné, že tržní přidaná hodnota (market value added) k 31. 12. 2017 je kladná a činí 24 492 mil. EUR. Tato hodnota byla rovněž zjištěna v rámci výnosového ocenění metodou ekonomické přidané hodnoty, a to jako současná hodnota budoucích EVA k rozhodnému datu ocenění. Ukazatel market-to-book value k 31. 12. 2017 činí 2,898. Jelikož je tato hodnota vyšší než jedna (neboli jinými slovy jelikož je hodnota market value added kladná a pod- niky v automobilovém průmyslu tedy vytváří provozní goodwill), je možno potvrdit, že výrok o naplněnosti předpokladu going concern zkoumaného vzorku podniků byl správný.

187

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online