ŠAVŠ Studie 2019

3.4 Diskuse a závěr Podniky automobilového průmyslu se v této části studie rozumí podniky působící v odvětví NACE Rev. 2: 29 – výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů. Dle údajů databáze Amadeus, která byla základním informačním zdrojem uvedených výpočtů, je možno usuzovat, že v zemích Evropy působí v odvětví více než 23 tisíc podniků. Z to- hoto souboru podniků jich má celkem 679 sídlo v České republice. Výsledky z výkazů finančního účetnictví těchto podniků uvedené v databázi Amadeus byly podrobeny šet- ření v této části studie a porovnány v širším regionálním kontextu. K tomu byly využity srovnatelné údaje 7479 podniků se sídlem ve všech členských zemích Evropské unie (EU 28). Doplňkově a spíše pro zajímavost pak byla rovněž provedena komparace vý- sledků deseti největších podniků v odvětví automobilového průmyslu s výsledky deseti největších podniků v několika naprosto odlišných odvětvích. V roce 2016 vygenerovalo 679 podniků se sídlem v České republice celkové trž- by ve výši 46488921 tis. EUR a v roce 2017 pak 50913688 tis. EUR. Téměř polo- vinu celkových tržeb přitom generují čtyři největší podniky v odvětví, kterými jsou: Škoda Auto, a.s., Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. a Mobis Automotive Czech, s.r.o. Více než polovinu celkových tržeb v odvětví generuje 193 podniků (přičemž tržby každého z těchto podniků jsou vyšší než 10000 tis. EUR ročně). Zbývajících cca 500 podniků generuje pouze 1,29% celkových tržeb v odvětví (nebo údaje o tržbách neuvádí). V roce 2016 vygenerovalo 7479 podniků se sídlem v EU celkové tržby ve výši 1403107425 tis. EUR a v roce 2017 pak 1295820554 tis. EUR. Téměř polovinu celkových tržeb (stejně jako v případě ČR) generují čtyři největší podniky v odvětví, kterými jsou: Volkswagen Aktiengesellschaft, Daimler AG, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft a Robert Bosch Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung (resp. Audi Aktiengesellschaft v roce 2017). Uvedené čtyři podniky tvoří spolu s dalšími 2 385 pod- niky více než 99% celkových tržeb odvětví. Tato část studie měla, jak bylo v úvodu deklarováno, dva základní cíle. Prvním cílem bylo provést šetření zvoleného způsobu (strategie) dosahování celkové finanční výkonnosti z hlediska jejích jednotlivých dílčích oblastí. K tomu byly využity poměrové ukazatele elementární finanční analýzy. Všechny poměrové ukazatele byly vypočteny z neupravených účetních dat , které byly vygenerovány z databáze Amadeus. To může výsledky značně zkreslovat mimo jiné proto, že některé ze zkoumaných podniků se- stavují účetní závěrku dle Českých účetních standardů (ČÚS) a některé pro účtování a sestavení účetní závěrky využívají Mezinárodní standardy účetního výkaznictví upra- vené právem Evropské unie (IAS/IFRS). Tento aspekt nebyl v provedené analýze nijak zohledňován. Navazujícím cílem této části studie pak bylo provést analýzu a prognózu klíčových finančních generátorů tvorby hodnoty podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice.

189

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online