ŠAVŠ Studie 2019

Škoda Auto a.s. je relativně nízký (nejnižší mezi deseti největšími podniky v odvětví), ale tato skutečnost je kompenzována nadprůměrnou rentabilitou tržeb (v roce 2017 dosa- huje hodnoty 7,6% a je nejvyšší mezi deseti největšími podniky v odvětví v ČR a druhá nejvyšší mezi deseti největšími podniky v odvětví v EU). Varianta 3 (agregovaná odvětvová data): Posledním krokem elementární ana- lýzy finanční výkonnosti byl Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu. Tento rozklad byl aplikován na agregované výsledky za všechny podniky v odvětví automobi- lového průmyslu, a to bez ohledu na výši jejich tržeb. Zkoumaná rentabilita vlastního kapitálu tedy byla vypočtena jako poměr celkového výsledku hospodaření po zdanění všech podniků v odvětví celkem k celkovému součtu vlastního kapitálu všech podniků v odvětví. Toto bylo náplní kapitoly 3.2.3. Zatímco v rámci varianty 1 byl zjištěn pokles rentability vlastního kapitálu podni- ků v ČR až pod úroveň podniků v EU, v případě agregovaných hodnot je tomu naopak. Z každé Kč vlastního kapitálu vloženého do podniků v ČR vytvořily tyto podniky téměř 18 haléřů výsledku hospodaření po zdanění. Medián odvětvových hodnot rentability vlastního kapitálu činil pouze 13,24%. Hlavním tahounem rentability vlastního kapi- tálu vypočtené z agregovaných hodnot byla evidentně společnost Škoda Auto a.s., jak bylo zdůvodněno výše. Zajímavá je dekompozice celkové rentability vlastního kapitálu (viz následující Tabulka 3.91). V průběhu sledovaného období dochází ke sbližování hodnot rentability tržeb, která v roce 2017 v obou regionech přesahuje 4%. Výrazně odlišný je obrat aktiv, kdy podniky v EU dosahují přibližně poloviční úrovně oproti podnikům v ČR – příči- nou je především vysoký objem stálých aktiv podniků v EU v poměru k tržbám a rovněž značná výše ostatních oběžných aktiv. Je možné, že tato skutečnost souvisí se způsobem oceňování aktiv v účetnictví (v případě podniků v EU bude častější výskyt těch podniků, které sestavují účetní závěrku dle standardů IAS/IFRS než v případě podniků v ČR). Výrazně odlišných hodnot dosahuje i ukazatel finanční páky, kdy (v souladu s výsled- ky zjištěnými ve variantě 1) můžeme sledovat vyšší zadluženost podniků v EU, která na rentabilitu vlastního kapitálu působí pozitivně. Tab. 3.91: Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu vytvořené 679 podniky v ČR a 7 479 podniky v EU v odvětví automobilového průmyslu Poměrový uka- zatel 2017 2016 2015 2014 ČR EU ČR EU ČR EU ČR EU Rentabilita vlastní- ho kapitálu 17,96% 13,79% 16,97% 10,87% 20,23% 9,62% 17,98% 11,70% Rentabilita tržeb 4,55% 4,23% 4,70% 3,07% 5,52% 2,63% 4,87% 3,26% Obrat aktiv 1,903 0,957 1,858 0,995 1,843 1,032 1,766 1,013 Finanční páka 2,074 3,408 1,941 3,557 1,988 3,547 2,092 3,539

193

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online