ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 3.15: Vývoj ukazatele P/BV společnosti Bayerische Motoren Werke AG

Zdroj: https://ycharts.com/companies/BMWYY/price_to_book_value

Obr. 3.16: Vývoj ukazatele P/BV společnosti Renault SA

Zdroj: https://ycharts.com/companies/RNLSY

Obr. 3.17: Vývoj ukazatele P/BV společnosti Audi AG

Zdroj: https://ycharts.com/companies/AUDVF/price_to_book_value Z uvedených hodnot ukazatele price-to-book value klíčových hráčů v automo- bilovém průmyslu je patrné, že celé odvětví čelí a do budoucna bude čelit zásadním výzvám, které již investoři evidentně v rámci svých nákupních (a prodejních) rozhod- nutích anticipují. Na ceny akcií automobilek tak v souhrnu dopadají jevy jako například (i) tech- nologický přesun k elektromobilitě a s tím související náklady a rizika, (ii) regulatorní tlak, emisní skandály a s tím související náklady a v neposlední řadě i (iii) efekty sdí- lené ekonomiky a obávané důsledky na objem výroby v budoucnu. V rámci budoucího výzkumu tak bude zejména zajímavé podrobněji zkoumat asymetrické dopady shora uvedených evolučních technologických a regulatorních změn na automobilový průmysl. Je zřejmé, že tvorba hodnoty a její udržitelnost bude na různých úrovních hodnotového řetězce automobilové branže ovlivněna shora uve- denými jevy s různou intenzitou. Proto nemusí ani překvapit, že vývoj MVA u čes- kých podniků může být dočasně pozitivně ovlivňován i nižší expozicí vůči diskutova- ným změnám.

195

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online