ŠAVŠ Studie 2019

6. KLÍČOVÉ OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OČIMA LÍDRŮ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

Poslední desetiletí je udržitelný rozvoj klíčovou strategií, využívanou globálními lídry všech průmyslových odvětví. Naplňování této strategie společnosti pravidelně zve- řejňují formou tzv. zpráv udržitelnosti (sustainability reports). V nich definují své klí- čové oblasti udržitelného rozvoje, vymezují pro ně strategické cíle a aktivity a provádějí hodnocení jejich plnění. Udržitelný rozvoj byl vymezen zprávou „Naše společná budoucnost“ (zprávou Brundtlandové), vydanou v roce 1987 Světovou komisí pro životní prostředí a rozvoj (komisí Brundtlandové) (WCED, 1987). Uvedená zpráva definuje udržitelný rozvoj jako „vývoj, který splňuje potřeby současnosti, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby“. Zpráva představila tři základní dimenze udr- žitelnosti: hospodářský růst, ochranu životního prostředí a sociální rovnost. Tento pří- stup byl rozvinut Elkingtonem (1998) do podoby konceptu Triple Bottom Line (TBL). Tento koncept se pokouší klást na tři výše uvedené dimenze stejnou váhu, díky čemuž může být považován za integrační teorii udržitelnosti (Das, 2017). Uvedené přístupy se zabývají udržitelností z makroekonomické perspektivy. Pro účely studie byl aplikován mikroekonomický pohled a definice Sikdara (2003): „Udržitelnost je rozumná rovno- váha mezi ekonomickým rozvojem, ochranou životního prostředí a sociální rovností“. Předmětem studie je analýza preferencí oblastí udržitelného rozvoje předních vý- robců osobních automobilů v evropském kontextu. Cílem je identifikovat ty oblasti, které považují lídři automobilového průmyslu za nejdůležitější pro svůj dlouhodobě udržitelný rozvoj.

245

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online