ŠAVŠ Studie 2019

Prodej motorových vozidel ve světě V počtu prodaných (registrovaných) motorových vozidel je Asie a Oceánie dlou- hodobým lídrem. V roce 2017 zde bylo prodáno téměř 49 milionů motorových vozidel, což je téměř jednou tolik, co ve stejném období v Americe (25,8 milionů motorových vozidel). Evropa zaujímá třetí pozici – v roce 2017 zde bylo prodáno celkem 20,9 mi- lionů vozidel. Vývoj prodejů (registrací) motorových vozidel v Asii a Oceánii je dlouhodobě rostoucí. Oproti roku 2007, kdy zde bylo prodáno 23,6 milionů vozidel, prodeje vzrostly o 100%. Amerika zaznamenala propad prodejů v období hospodářské krize, od roku 2009 je však jejich vývoj rostoucí. Pouze v roce 2016 byl zaznamenán mírný pokles, v roce 2017 však opět došlo k růstu a celkové prodeje činily 25,8 milionů. Vývoj prodejů v Evropě má kolísavý trend – v letech 2007 až 2009 prodeje v důsledku hos- podářské krize klesaly, mezi lety 2009 až 2011 však došlo k mírnému oživení a růstu. Od roku 2011 pak měly klesající tendenci, v roce 2014 však opět rostly a v roce 2017 činily 20,9 milionů, čímž se dostaly mírně nad úroveň roku 2011.

Obr. 1.13: Registrace či prodeje novýchmotorových vozidel (všechny typy, vmil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) Při porovnání počtu registrovaných vozidel s objemem produkce za jednotlivé kontinenty je z dat patrné, že v Asii a Oceánii i v Evropě je počet registrovaných (proda- ných) vozidel jen mírně nižší, než počet vozidel vyrobených. V Americe je počet regis- trovaných motorových vozidel o téměř 5 milionů vyšší, než počet vozidel vyrobených.

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online