ŠAVŠ Studie 2019

Mezi nejdůležitější přísady ovlivňující užitné vlastnosti slitin hliníku patří zejmé- na následující prvky: měď (Cu) zvyšuje mechanické vlastnosti (pevnost pomocí vytvrzo- vání); hořčík (Mg) zvyšuje pevnostní vlastnosti a korozní odolnost; křemík (Si) předsta- vuje hlavní legující prvek pro slévárenské slitiny (siluminy) a zvyšuje pevnost o odolnost proti korozi; zinek (Zn) zvyšuje pevnost a např. nikl (Ni) zvyšuje pevnost, houževnatost a odolnost proti korozi. V současné době je v automobilovém průmyslu používána velmi široká škála nej- různějších slitin hliníku, z nichž nejčastěji používané (řady 5000 a 6000) jsou charak- terizovány pomocí hlavních mechanických vlastností v Tab. 8.4. V současné době jsou pak ve vývoji např. slitiny AA6022 (AlMg0.6Si1.3) nebo AA5023 (AlMg5.5Cu) Tab. 8.4: Základní materiálové vlastnosti v automotive nejvíce používaných slitin hliníku Slitina hliníku AA6016 AA6111 AA6009 AA5251 AA5754 AA5182 Chemické složení AlMg0,4Si1,2 AlMg0,7Si0,9Cu0,7 AlMg0,5Si0,8CuMn AlMg2Mn0,3 AlMg3 AlMg5Mn Smluvní mez kluzu R p02 [MPa] 105 160 130 120 110 140 Mez pevnosti R m [MPa] 210 290 250 190 215 270 Tažnost A 80mm [%] 26 25 24 18 23 24

Pohledové díly karoserie (nevytváří tzv. Lüdersovy čáry)

Typické použití v karoserii

Vnitřní díly karoserie

Zdroj: Davies, 2012

318

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online