ŠAVŠ Studie 2019

Význam automobilového průmyslu pro Evropskou unii je důležitý i z pohledu trhu práce a počtu firem navázaných na automotive, kterých je zhruba 20 tisíc. Počet přímo zaměstnaných osob v automobilovém průmyslu v Evropské unii v posledních letech průběžně roste a v roce 2017 dosahuje zhruba 2,6 miliónu. Ne ve všech členských státech je však vývoj stejný. U některých tradičních automobilových velmocí docháze- lo k významnému poklesu jak v počtu firem, tak i zaměstnanosti (Spojené království, Francie, Itálie, Španělsko). Ve Spojeném království navíc došlo k poklesu zaměstnanosti i mezi roky 2016 a 2017 o více jak 4% (k dalšímu poklesu v zaměstnanosti v automoti- ve došlo podle dostupných údajů už jen v Estonsku o 6,5% na 2 860 zaměstnanců, kde však automobilový průmysl není nijak významný). Obr. 1.31: Počet firem – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

Zdroj: Eurostat – Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers NACE rev.2 C29; data Itálie 2016 (místo 2017) Jiné státy jako například Polsko, Rumunsko, Česko, či Slovensko naopak v po- sledních letech narostly na významu, jak co do počtu firem, vyrobených automobilů, tak i počtem zaměstnaných lidí v automobilovém průmyslu. V těchto státech narostly počty zaměstnanců jak absolutně, tak se i relativně zvýšila zaměstnanost v automotive na celkové zaměstnanosti. Jak docházelo k postupnému oživení ekonomiky po hospo- dářské krizi, odráželo se to i v růstu mzdové hladiny a tedy nákladů práce na zaměstnan- ce v automobilovém průmyslu. K významnému snížení (téměř o 10%) nákladů práce meziročně v automobilovém průmyslu došlo jen ve Spojeném království.

44

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online