ŠAVŠ Studie 2019

2. VÝZNAM AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU PRO EKONOMIKU ČR A JEHO VÝVOJ Český automobilový sektor zaměstnává přímo přes 170 tisíc lidí (15% celého zpracovatelského průmyslu), na tržbách zpracovatelského průmyslu se podílí 28% a na celkovém vývozu ČR 20%. Přidaná hodnota tuzemského automobilového prů- myslu se na celkovém HDP podílí 5%. Tato část popisuje automobilový průmysl v ČR jako celek, tzn. nejen z hlediska výrobců konečných vozidel, ale i jejich dodavatelů (výrobců dílů, příslušenství, karosé- rií, přívěsů a návěsů). V klasifikaci odvětví CZ-NACE se automobilový průmysl řadí do zpracovatelské- ho průmyslu do oddílu 29, který se dělí: CZ-NACE 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů : – 29.1 Výroba motorových vozidel a jejich motorů; Pod označením výroba motorových vozidel je tak dále řazena i výroba dílů a příslu- šenství, tedy celkový automobilový průmysl v ČR . Meziroční změny vývoje průmyslo- vé produkce od roku 2005 ukazují, že tempo produkce automobilového průmyslu v ČR převyšuje (až na výjimky – roky 2009, 2013 a 2018) jak výkon zpracovatelského prů- myslu, tak výkon ekonomiky jako celku. Průměrný meziroční růst průmyslové produk- ce motorových vozidel (CZ-NACE 29) od roku 2005 do roku 2018 činil 9,8%, vývoj průmyslu jako celku 3,1 %, 2 vývoj zpracovatelského průmyslu 3,9% a HDP ČR 2,7%. – 29.2 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů; – 29.3 Výroba dílů, příslušenství pro motorová vozidla, jejich motory.

2 Průmyslem se zde rozumí sekce B+C+D, tedy Těžba a dobývání (B), Zpracovatelský průmysl (C) a Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (D)

79

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online