ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 2.2: Závislost oddílů české ekonomiky na mezispotřebě tuzemského automobilového průmyslu (CZ NACE 29 – v mld. Kč, v %), rok 2017

Podíl mezispo- třeby pro výrobu moto- rových vozidel a užitých zdrojů

Konečné užití celkem (konečná spotřeba, investice,

Mezispotřeba pro výrobu motorových vozidel (CZ- -CPA 29)

Mezispo- třeba oddílu celkem

Užité zdroje celkem

Název oddílu klasifikace CZ NACE

CZ- -CPA

z toho vývoz

změna zásob, vývoz)

29 Motorová vozidla

531,9

669,2 1 201,4

1 870,6 28,4%

984,9

Pryžové a plastové v ý robky

22

130,3

297,4

198,4

495,9

26,3%

185,8

VO a MO s motorovými vozidly

45

20,0

82,9

19,3

102,2

19,6%

4,0

13 Textilie

22,3

58,6

79,7

138,4

16,1%

56,5

Služby v ob- lasti zaměst- nání

78

2,9

19,7

0,7

20,4

14,1%

0,5

27 Elektrická zařízení

78,7

231,0

343,1

574,1

13,7%

281,0

15 Usně a souvi- sející v ý robky 24 Základní kovy

6,2

21,1

40,2

61,3

10,2%

10,6

47,6

329,0

145,6

474,6

10,0%

136,2

Velkoobchod, kromě VO s mot. vozidly

46

18,9

196,7

5,7

202,4

9,3%

5,7

25 Kovodělné výrobky

47,7

338,5

244,1

582,7

8,2%

211,8

Zdroj: ČSÚ: Tabulky dodávek-užití; Užité zdroje celkem jsou součtem celkové mezispotřeby oddí- lu, konečné spotřeby, tvorby hrubého fixního kapitálu, změny stavu zásob a vývozu. Pro zjištění závislosti jednotlivých oddílů české ekonomiky na automobilovém průmyslu jak v ČR, tak v zahraničí, lze využít světové tabulky dodávek-užití (World Input-Output Tables). Ty zahrnují 28 států EU a 15 hlavních světových ekonomik. Jejich poslední aktualizace v době přípravy této studie byla za rok 2014. Při zahrnutí dodávek (mezispotřeby) pro český i zahraniční automobilový průmy- sl byl v roce 2014 nejzávislejším oddílem české ekonomiky na celosvětovém automo-

90

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online