ŠAVŠ Studie 2019

bilovém průmyslu opět přirozeně výroba motorových vozidel (C29). V tomto případě mířilo 37% dodávek pro automobilový průmysl do českého automobilového průmyslu (150 mld. Kč) a 63% dodávek pro automobilový průmysl do zahraničního automo- bilového průmyslu (256 mld. Kč). Dalšími závislými dodavatelskými odvětvími au- tomobilového průmyslu byly pryžové a plastové výrobky, základní kovy a kovodělné výrobky. Jinými slovy celková produkce, tj. mezispotřeba i finální výrobky, např. výroby pryžových a plastových výrobků závisela v roce 2014 z 23,9% na výrobě motorových vozidel v ČR a v zahraničí. Tab. 2.3: Závislost oddílů české ekonomiky na mezispotřebě automobilového průmyslu v ČR a v zahraničí (C29 – v mld. Kč, v %; rok 2014) řazeno dle nejvíce závislých oddílů

Podíl me- zispotřeby pro výrobu motorových vozidel a užitých zdrojů

z toho me- zispotřeba pro výrobu motorových vozidel v zahraničí

z toho me- zispotřeba pro výrobu motorových vozidel v ČR

Me- zispo- třeba oddílu celkem

Mezispotřeba pro výrobu motorových vozidel (C29)

Užité zdroje celkem

Kód oddílu

Název oddílu

C29 Motorová vozidla

406,3

549,9 982,5 41,4%

150,1

256,2

VO a MO s motorový- mi vozidly Pryžové a plastové výrobky

G45

31,9

84,7 108,0 29,5%

31,6

0,3

C22

62,3

232,4 261,0 23,9%

39,9

22,4

C24 Základní kovy C25 Kovodělné výrobky C27 Elektrická zařízení C28 Stroje a za- řízení

23,0

190,6 196,8 11,7%

8,0

15,0

30,8

265,6 329,1

9,4%

11,1

19,7

19,9

189,1 262,2

7,6%

4,5

15,3

24,2

169,4 321,1

7,5%

2,5

21,7

Maloob- chod, kromě MO s mot. vozidly

G47

21,6

164,6 288,0

7,5%

21,5

0,2

C16 Dřevěné výrobky M72 Věda a vý- zkum

5,3

83,3 86,2

6,2%

4,9

0,5

1,8

16,0 38,3

4,7%

1,6

0,2

Zdroj: World Input-Output Tables Database; Užité zdroje celkem jsou součtem celkové mezispo- třeby oddílu, konečné spotřeby, tvorby hrubého fixního kapitálu a změny stavu zásob. Kurz CZK/ USD = 20,7195914096574

91

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online