ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.17: Osobní náklady (v mld. Kč)

Zdroj: MPO, ČSÚ; jedná se o celkové osobní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní osobní náklady) Osobní náklady dosahují v automobilovém průmyslu v absolutní výši nejvyšší hodnoty v rámci všech oddílů zpracovatelského průmyslu. V relativním vyjádření (v po- měru k tržbám) jsou však v českém zpracovatelském průmyslu druhé nejnižší.

99

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online