Sborník č. 52

a ich ochrany v záujme podpory medzinárodného obchodu. Investičný režim zah- raničných investorov má byť garanciou kvality zaobchádzania s investorom, pokiaľ vnútroštátny právny poriadok poruší pravidlá, ktoré mu vyplývajú z medzinárodného práva, bez ohľadu na pozitívne právo štátu. V tejto časti práce prv načrtneme na prípade Austrálie aké medzinárodné investičné záväzky štátu môžu byť predmetom sporu v prípade plain packaging a podobných opatrení. Vzťah neinvestičných záväzkov a ich prípadný význam pri rozhodovacej činnosti investičných tribunálov rozoberieme v poslednej časti práce pojednávajúcej o vzťahu medzi právom WTO a medzinárodným investičným právom. Účelom bude s ohľadom na možné znenie investičných dohôd určiť prípadné sché- my, ktorými sa budú riadiť investičné tribunály. Pre investičné tribunály je charakte- ristické, že ako rozhodcovské orgány sa riadia doktrínou kompetenz-kompetenz. Ergo, je v ich právomoci rozhodnúť o svojej príslušnosti na základe platnosti a účinnosti medzinárodnej zmluvy, splnených podmienok na riadne zostavenie tribunálu, ako aj kompetenciu rozhodnúť daný investičný spor. Podmienky kompetencie investičného tribunálu sú príslušnosti ratione materia, temporae, personae. Pre potreby tejto práce budeme považovať uvádzané podmienky za splnené a budeme sa venovať predmetu sporu – Plain packaging. Otázke ratione personae sa budeme venovať v prípade použitia doložky denial of benefits v prípade strategického plánovania štátnej príslušnosti pri treaty shopping. Otázka právnej regulácie plain packaging, abstrahovanie princípov z PM v. Austrália Štát pri zavádzaní legislatívy bude musieť dodržať niekoľko štandardov, aby nevy- volal zodpovednosť z investičných dohôd. Musí splniť dôvody pre opatrenie, ktoré nebude vyvlastnenie, musí ho vykonať spôsobom, ktorý neobmedzí investora inak než v dôsledku plánovaného opatrenia vo verejnom záujme a v dobrej viere. Pritom musí klásť dôraz na otázku odôvodneného očakávania investora, ako je napr. rôzne výslovné alebo konkludentné prejavy zo strany štátu o nezasahovaní do investícií. Plain packaging legislatíva bude musieť spĺňiť požiadavky, aby minimalizovala prav- depodobnosť porušenia záväzkov z investičných dohôd a medzinárodného obyčajo- vého práva. Zvyšné faktory sú skôr faktickej povahy a individuálnej povahy (zloženie tribunálu, ekonomická situácia v krajine, formulácia investičnej dohody a pod.) 3.1 Philip Morris Asia Limited (PMA) v. Austrália 194 Spor je vedený podľa Rozhodcovských pravidiel UNCITRAL. 195 V prvom rade rozhodne tribunál o svojej jurisdikcii 28. februára 2014. Ak zistí, že je kompetentný

194 Philip Morris Asia Limited v. Austrália z 27.6.2011, PCA Case No. 2012-12, podľa Hong Kong- Australská BIT (Rozhodcovské pravidlá UNCITRAL 2010) 195 Peterson, L., E.: First hearing in PhilipMorris v. Australia arbitration is pushed into 2014 as New Zealand Reveals it is awaiting outcome of Australian cases. Investment Arbitration Reporter, 28. 2. 2012.

103

Made with