Sborník č. 52

V inej veci, Grand River Enterprises Six Nations, Ltd. v. USA 215 (NAFTA), investor môže mať primerané a odôvodnené očakávanie, ak bolo založené na explicitnom alebo implicitnom vyjadrení garancie štátom zdržať sa konania, konať určitým spôsobom alebo konanie strpieť. Mitchell a Wurzberger podotýkajú, že ak zahraničný investor podniká s tovarom alebo službou, ktorá je zdraviu škodlivá, musí mať mieru objektívneho očakávania zníženú, keďže štát má záujem na ochrane verejného zdravia. 216 Diskriminácia zahraničného investora (národné zaobchádzanie a MFN) Jedná sa o prípad, keď zahraničný investor je znevýhodnený na základe opatrení štátu, ktoré sú namierené proti jeho štátnej príslušnosti. Za týmto účelom obsahujú investičné dohody štandard národného zaobchádzania (national treatment) a štandard najvyšších výhod. Ich účelom je zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie investorom ako so svojími štátnymi príslušníkmi alebo nie menej výhodné zaobchádzanie aké pri- znáva štát inému štátnemu príslušníkovi. Štandard zákazu diskriminácie nemá dosah na plain packagingovú úpravu, ak ju štát zavedie spôsobom, ktorý nebude diskrimi- Pre účel medzinárodnej investičnej arbitráže sa môže javiť vhodné nazrieť do prá- va a judikatúry. Systému riešenia sporov Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Judikatúra WTO, ako aj súvisiaca právna úprava môže výrazne pomôcť v rámci in- vestičných sporov, už len z toho dôvodu, že režim WTO sa nedá nazvať uzavretým režimom (self-contained). V rámci Režimu je Austrália taktiež konfrontovaná ohľadom plain packaging. Minulý rok požiadali v tejto veci o konzultácie s Austráliou: Ukraina, Honduras, Dominikánska republika. 218 Domnievajú sa, že Austrália prijatím Plain packagingovej legislatívy porušila záväzky, ktorej jej vyplývajú z práva WTO, i.e. Dohoda o obchod- ných aspektoch práv z duševného vlastníctva (TRIPS), Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), ako aj Dohoda o technických prekážkach obchodu (TBT). 219 načný na základe štátnej príslušnosti. 4. Právo WTO a Plain packaging Porušenie záväzkov Austrálie vyplývajúce z TRIPS 217

215 Grand River Enterprises Six Nations Ltd., et al. 216 Poznámka pod čiarou č. 24 taktiež.

217 Agreement onTrade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex 1C of the Marakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Marakeš, Maroko 15. Apríl 1994. http://www. wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm. 218 Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications adn other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging. World Trade Organization Website http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm (k 10.3.2013). 219 Hunter, M., Olmedo, J., G.: Plain Packaging and Expropriation, Kluwer Arbitration Blog (k 10.3.2013).

108

Made with