Sborník č. 52

subjektů údajů vinou cizího prvku krajně obtížná, měly by i celosvětové vyhledávače podléhat správnímu dozoru úřadů pro ochranu osobních údajů, které by pak právě indexaci mohly zabránit. S ohledem na odlišné stanovisko MPO v tomto probíhajícím řízení ÚOOÚ doporučil MZV, aby se ČR v této otázce nevyjadřovala. 287 Přestože jsou zásady ochrany osobních údajů ve směrnici 95/46/ES dány poměrně obecně, je nezbytné je přiměřeně aplikovat na každou existující technologii. Zveřejnění osobních údajů v mediích nebo na internetu, pokud je v souladu s daným právem, je v pořádku, ale skutečnost, že informace bude indexována a už nikdy (nebo za velmi obtížných podmínek) ji bude možné sprovodit ze světa, představuje významný zásah do ochrany soukromí subjektů údajů. Podle směrnice 95/46/ES mají členské státy zaručit každému subjektu údajů právo získat od správce údajů opravu, výmaz nebo blokování osobních údajů, jejichž zpra- cování není v souladu s uvedenou směrnicí, zejména z neúplné nebo nepřesné povahy údajů. 288 Jednotlivec si může vybrat, které právo vůči správci osobních údajů uplatní, ale jeho vymahatelnost v praxi není jednoduchou záležitostí. 289 K vyšší míře ochrany subjektů údajů by měla přispět nově navrhovaná úprava obsažená v čl. 17 návrhu naří- zení o ochraně osobních údajů, který upravuje právo být zapomenut. 290 Uživatelé od internetových vyhledávačů navíc očekávají nejen přesnost vyhledáva- ných informací, ale rovněž jejich aktuálnost, což v daném případě není splněno, neboť informace o dluhu na sociálním zabezpečení neodpovídají současnosti a jsou způsobilé pana Costeju dále poškozovat. Jak již bylo naznačeno výše v souvislosti s Facebookem, pokud osobní údaje o sobě zveřejní sám subjekt údajů, problém v zásadě nenastává, samozřejmě za předpokladu, že osobní údaje dále nevyužije někdo další např. k marketingovým účelům a obtěžo- vání daného jednotlivce. 291 Tak snadné konstatování to však nebude v případě zveřej- nění osobních údajů dětí, ať už umístí osobní údaje samy děti nebo jejich rodič např. v podobě jejich fotografií zveřejněných na svých webových stránkách. K zveřejnění osobních údajů nezletilé poškozené v trestním řízení o pohlavním zneužívání 292 došlo 287 Ve stanovisku MPO je uvedeno, že se na daný případ směrnice 95/46/ES nevztahuje (rovněž v doku- mentaci ÚOOÚ čj. LZV-4320/12). 288 Čl. 12 písm. b) směrnice 95/46/ES. 289 V ČR této úpravě odpovídá § 21 zákona č. 101/2000 Sb. V komentáři k ochraně osobních údajů se uvádí, že správce osobních údajů není obsahem žádosti subjektu osobních údajů, který žádá o výmaz nebo blokování osobních údajů vázán a záleží pouze na jeho rozhodnutí, zda posoudí, že zpracování ne- probíhalo v souladu se zákonem. KUČEROVÁ, A. a kol, Zákon o ochraně osobních údajů, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, str. 279. 290 Návrh nařízení EP a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 25. 1. 2012. Přístupné na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:CS:PDF (citováno 11. dubna 2013). 291 Problém profilování osob za účelem marketingu. 292 Tzv. náhubkový zákon, tj. novela č. 59/2009 ještě více zpřísnila možnost poskytování informací o trest- ním řízení. Ochranu poškozeného v trestním řízení deklaruje ustanovení § 8b odst. 2 TŘ, které stanoví,

136

Made with